Skip to Content

Inovativní řešení

SDG 9

Současný důraz na ochranu životního prostředí urychluje potřebu úspor energie. Chytrá řešení, pokročilé technologie a digitální transformace přinášejí odpovědi na otázky, jak snížit spotřebu energie. Podpora inovací a digitalizace odpovídá cílům VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO a její dceřiné společnosti jsou lídry v oblasti energeticky úsporných projektů a ekologických řešení v České republice a slouží především podnikům a veřejnému sektoru.

ČEZ ESCO se plně ztotožňuje s cíli VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka a klade si vysoké ambice. Společnost pomáhá zákazníkům snižovat emise CO2 a poskytuje jim úspory energie, aby splnili cíl EU 2030 (32,5 % oproti roku 2007).

ČEZ ESCO také rozvíjí infrastrukturu pro e-mobilitu a zvyšuje nabíjecí kapacitu pro elektromobily. Kromě toho je společnost aktivní v oblasti čisté decentralizované energetiky.

Udržitelné produkty a služby společnosti ČEZ ESCO snižují uhlíkovou stopu zákazníků. Například produkt „Bezemisní elektřina“ zaručuje zákazníkům, že spotřebovaná elektřina pochází z jaderných elektráren Skupiny ČEZ. Fotovoltaika za 1 Kč, další inovativní nápad, umožňuje zákazníkům pořídit si fotovoltaickou elektrárnu bez počáteční investice. Zatímco ČEZ ESCO hradí veškeré náklady, zákazník platí za spotřebovanou zelenou elektřinu.

Základ podnikání ČEZ ESCO spočívá v zavádění ekologických a energeticky úsporných technologií. Následují příklady významných úspěchů v roce 2021:

 • Modernizace Fakultní nemocnice v Nových Zámcích. Největší energeticky úsporný projekt na Slovensku ušetří nemocnici ročně až 20 mil. Kč provozních nákladů a sníží emise CO2 o 2 000 t.
 • Výstavba největší střešní fotovoltaické elektrárny v Česku pro automobilku ŠKODA AUTO. Instalace téměř 6 000 solárních modulů, které ročně vyrobí více než 2 200 MWh elektřiny.
 • Celkem 32 aktivních projektů Energy Performance Contracting (EPC), které zákazníkům ušetřily 244 mil. Kč (EPC = energetické služby se zaručenou finanční úsporou) a 48 800 t emisí CO2.

Řešení ČEZ ESCO získávají odborná uznání. V roce 2021 se projekt ENESA, dceřiné společnosti ČEZ ESCO, zařadil mezi tři nejlepší evropské projekty roku 2021 v kategorii Udržitelné veřejné zakázky podle OECD a Evropské komise. Řešení společnosti ČEZ ESCO navíc získala 2 ocenění v kategorii soutěže Smart Cities 2021.

Smart Cities a digitalizace

Koncept Smart City společnosti ČEZ ESCO pomáhá městům nastavit efektivní hospodaření s energiemi. Koncept je určen pro veřejný sektor a točí se kolem moderních technologií a obnovitelných zdrojů. S využitím špičkových technologií zlepšuje Smart City životní prostředí a šetří veřejné rozpočty.

Synergie ČEZ ESCO a jejích dceřiných společností splňují veškeré potřeby zákazníků související s projekty Smart City od předběžné studie až po realizaci. ČEZ ESCO se navíc dokáže postarat o provoz a servis použitých ekologických technologií.

Pokud jde o financování projektů, ČEZ ESCO umožňuje zákazníkům realizovat jejich projekty, aniž by museli zatěžovat vlastní rozpočet. ČEZ ESCO hradí počáteční náklady a zákazník platí dohodnuté splátky. Navíc společnost pomáhá s vyřízením dotací.

V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka se Skupina ČEZ zavazuje k rozsáhlé digitalizaci distribučních sítí. Do roku 2025 chce poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu a všechny klíčové zákaznické procesy přenést on-line. Program digitalizace Skupiny ČEZ navazuje na Národní akční plán pro chytré sítě a požadavky Státní energetické koncepce.

Program digitalizace a jeho řešení budou přínosem pro obnovitelné zdroje, skladování energie, e-mobilitu a nové související služby. Program se zaměřuje na dvě základní oblasti:

 1. transformace distribučních sítí na inteligentní automatizované sítě,
 2. transformace a digitalizace vnitřních procesů.

Modernizace distribuce Skupiny ČEZ si vyžádá obrovské investice, přičemž velkou část tvoří chytré digitální elektrické sítě a optické sítě. Společnost například vyvíjí optickou infrastrukturu, která zjednoduší dálkové ovládání stanic a detekci poruch. Chytré prvky umožňují automatizaci, která je klíčem k dálkově ovládaným prvkům a monitorování distribuční soustavy. V konečném důsledku tato inovace výrazně snižuje poruchovost a zvyšuje spolehlivost dodávek energie.

Provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce vynaložil v roce 2021 na modernizaci sítě 13,4 mld. Kč (meziroční nárůst o 8 %). V letech 2022–2025 plánuje ČEZ Distribuce každoročně investovat částku 14,5 mld. Kč, aby zajistil kvalitní a stabilní dodávky elektřiny. V krátkodobém horizontu chce společnost například zahájit implementaci systémů pro měření, kontrolu a řízení uzlových a smyčkových distribučních stanic. ČEZ Distribuce plánuje stát se lídrem v oblasti digitalizace, a přispět tak k dekarbonizaci české energetiky. Skupina ČEZ podporuje digitalizaci i v oblasti svých vnitřních procesů, např. v právní oblasti.

V roce 2020 došlo k výraznému zefektivnění průběhu a digitalizace procesu valné hromady ČEZ, a. s., díky aplikaci „VH Live!“, která byla vyvinuta na míru ČEZ, a. s. Hlavním cílem bylo efektivní zpracování akcionářských podání v elektronické podobě. V roce 2021 pak došlo k rozšíření využití aplikace VH Live! Pro účely technického zajištění nového jednacího řádu valné hromady. Posun v digitalizaci procesů přispěl ke zvýšení komfortu a zefektivnění průběhu valné hromady.

V roce 2021 byl ve 28 společnostech Skupiny ČEZ implementován systém CONTRACT. Jde o jednoduchý nástroj pro elektronickou evidenci těch smluv, které dosud nebyly evidovány v jiných systémech. Cílem systému CONTRACT je zejména zajištění bezpečné elektronické evidence smluv a jejich snadné dohledatelnosti.

Výzkum a vývoj

Naše programy výzkumu a vývoje (VaV) pokrývají mnoho oblastí včetně obnovitelných zdrojů energie a udržitelných řešení.

Projekty výzkumu a vývoje se zaměřují na jadernou energii, snižování emisí, obnovitelné zdroje, materiály, spolehlivost a životnost komponent a systémů, vodíkové technologie, skladování energie, inteligentní sítě, IT řešení a digitalizaci, technologie úspor energie a e-mobilitu. Výsledky výzkumu a vývoje jsou využívány napříč Skupinou ČEZ ke zlepšení ekologických, bezpečnostních a ekonomických parametrů naší činnosti.

Ve Skupině ČEZ se na oblast VaV zaměřují především Centrum výzkumu Řež (CVŘ) a ÚJV Řež. CVŘ je výzkumná organizace zaměřená na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Hlavní oblast výzkumu tvoří 2 výzkumné jaderné reaktory a soubor laboratoří a experimentálních zařízení, včetně zařízení pro výzkum jaderné fúze. ÚJV Řež se zaměřuje na služby a výzkum pro provozovatele a výrobce energetických zařízení, zejména jaderných elektráren, na zpracování radioaktivních odpadů a na diagnostická radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii. ÚJV Řež je aktivní ve vývoji vodíkových technologií pro energetiku a dopravu. Obě organizace jsou zapojeny do řady mezinárodních projektů a aktivit, například rámcových programů EU, Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo OECD / Agentury pro jadernou energii.

V roce 2021 dosáhly celkové provozní náklady na VaV 952,4 mil. Kč (meziroční pokles o 8 %), z toho dotace tvořily 43 %. Konkrétní projekty, výstupy a členství v programech jsou k dispozici ve Výroční zprávě Skupiny ČEZ za rok 2021.

Inven Capital

Inven Capital je venture capital fond investující do začínajících podniků v oblasti čistých technologií a obnovitelných zdrojů energie. S podporou ČEZ, a. s., a Evropské investiční banky se Inven Capital stal jedním z největších clean-tech fondů v Evropě. Inven Capital dosud investoval do 14 začínajících podniků a britského fondu Enviromental Technologies Fund 2, a 3 z nich úspěšně opustil.

Všechny start-upy financované Inven Capital se zabývají udržitelným rozvojem. Start-upy buď mění způsob fungování stávajících průmyslových odvětví, nebo vytvářejí nové hi-tech produkty. Start-upy zahájily ekologické projekty týkající se vodíkové technologie, solární energie, energetické účinnosti a úspor, e-mobility atd. Některé start-upy pravidelně bodují v průzkumu Global Cleantech 100, který provádí poradenská společnost Cleantech Group.

Díky tomu, že jsou součástí Skupiny ČEZ, mohou start-upy čerpat z rozsáhlých odborných znalostí v oblasti energetiky, technologických synergií a klientské základny. Na druhou stranu know-how start-upů přináší Skupině ČEZ obrovskou přidanou hodnotu.

Kromě finančních faktorů považuje Inven Capital za podstatnou součást investiční strategie také udržitelnost. Inven Capital je členem mezinárodní iniciativy Leaders for Climate Action (LFCA), která bojuje proti globálním změnám klimatu dekarbonizací členských společností. Jako člen LFCA se Inven Capital zavazuje zahrnout do nových investičních smluv doložku o udržitelnosti.

V roce 2021 se společnost Inven Capital připojila k VentureESG, komunitě evropských venture capital fondů, která usiluje o konsolidaci zásad ESG pro udržitelné investice. Díky tomu Inven Capital podporuje portfoliové společnosti v uplatňování osvědčených postupů ESG.

Společnost Inven Capital sama funguje ekologicky šetrným způsobem. V roce 2021 se stala prvním držitelem certifikátu uhlíkově neutrálního podnikání ve Skupině ČEZ.

Partnerství pro inovace

Ve Skupině ČEZ neustále budujeme inovační ekosystém. Zejména díky spolupráci se společnostmi ČEZ ESCO a ČEZ Prodej můžeme sdílet inovativní know-how a vytvářet tak nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Usilujeme o členství v profesních sdruženích, společnostech a platformách propojujících odborníky na inovace. Výzkumný ústav elektrické energie, vgbe energy e.V. nebo Technologická platforma pro udržitelnou jadernou energetiku jsou dobrými příklady našeho zapojení.

Jsme aktivními nebo spoluzakládajícími členy platforem, které sdružují subjekty z oblasti energetiky, automobilového průmyslu a výzkumu s cílem podpořit rozvoj e-mobility. Například Platformy pro e-mobilitu nebo platformy Národního akčního plánu čisté mobility.

Inovační inspiraci čerpáme i mimo energetický sektor. Účastníme se například inovační roadshow a jsme zakládajícími členy platformy pro spolupráci I2US. Společně s dalšími českými i zahraničními lídry v oblasti inovací sdílíme své zkušenosti a získané poznatky využíváme pro naše inovace.

Spotřeba energie a snížení energetické náročnosti

GRI 103, 302-1, 302-3; SASB IF-EU-000.D / SDG7

Naše závazky v oblasti úspor energie, které jsou popsány v Energetické politice Skupiny ČEZ a schváleny představenstvem, stanovují rámec pro řízení a efektivní využívání energie. Plnění těchto závazků nám také pomůže dosáhnout našeho cíle snížit intenzitu emisí CO2 (z 0,38 t CO2e/MWh v roce 2019 na 0,16 t CO2e/MWh v roce 2030).

Od roku 2015 je klíčovým nástrojem úspor energie ve Skupině ČEZ Systém energetického managementu (EnMS). EnMS je plně v souladu se Systémem environmentálního managementu (EMS), společně pomáhají naplňovat naši společenskou odpovědnost.

Cílem EnMS je zejména:

 • zlepšit energetickou účinnost,
 • optimalizovat provoz,
 • snižovat emise skleníkových plynů.

Systém EnMS se řídí normou ISO 50001 a je zaveden ve většině našich závodů, přičemž alternativou je provádění pravidelných energetických auditů. Pravidelně probíhají interní a externí audity EnMS, které kontrolují, zda jsou splněny požadavky na energetický management. Každoročně a v případě významné změny (např. nové technologie, vstupy) je EnMS podroben druhé revizi.

Na všech pracovištích máme zavedeny cíle a akční plány pro úspory energie a pravidelně monitorujeme toky energie, které jsou rozhodující pro celkovou energetickou účinnost. Každoročně přezkoumáváme spotřebu energie a vyhodnocujeme pokrok v porovnání s energetickými cíli a akčními plány. V roce 2021 se celková spotřeba energie Skupiny ČEZ snížila o více než 9 % oproti roku 2020 a poměr energetické náročnosti klesl téměř o 3 %.

Energetická náročnost (spotřeba energie v palivu na dodanou jednotku energie)
Energetická náročnost Jednotka 2019 2020 2021
A) Energie vyrobená z paliva TJ TJ 615 751 578 439 535 991
z toho neobnovitelná paliva TJ 603 059 563 471 523 583
z toho obnovitelná paliva TJ 12 692 14 967 12 408
B) Energie vyrobená z „nepalivových zdrojů“ TJ 9 973 10 320 7 351
C) Dodaná energie TJ 220 808 208 903 199 166
z toho elektřina TJ 196 692 184 921 172 773
z toho teplo TJ 24 116 23 982 26 393
Celková spotřeba energie v organizaci (A+B-C) TJ 404 916 379 855 344 176
Poměr energetické náročnosti (A/C) TJ 2,789 2,769 2,691

Výroba elektřiny podle zdroje (v %)

Výroba elektřiny podle zdroje (v %)
zdroj %
 Jádro 54,9
 Voda 4,5
 Fotovoltaika 0,2
 Vítr 1,1
 Uhlí 32,1
 Zemní plyn 5,6
 Biomasa 1,6
 Bioplyn 0,0

Zaměstnanci na pracovištích se zavedeným systémem EnMS absolvují školení (osobně nebo on-line) nejméně jednou za 2 roky. Zaměstnanci se seznámí s ukazateli spotřeby energie v kancelářských budovách a v různých typech technologií, včetně ukazatelů energetické účinnosti, a zjistí, jak k nim přistupovat zodpovědně. Školení EnMS se účastní také naši dodavatelé, kteří provádějí činnosti na konkrétních pracovištích. V jejich případě se školení zaměřuje především na seznámení s požadavky energetického managementu.

V souladu s Národním akčním plánem energetické účinnosti ČR realizujeme u našich zákazníků iniciativy zaměřené na energetickou účinnost. V praxi instalujeme moderní technologie, chytré výrobky a systémy, které inteligentně řídí spotřebu energie.

Prostřednictvím informačních kampaní také zvyšujeme povědomí zákazníků o úsporách energie.

Níže uvádíme hlavní projekty úspor energie, které jsme realizovali u našich zákazníků v roce 2021:

 • vysoce účinná kogenerační výroba elektřiny a tepla,
 • tepelná čerpadla v obytných budovách,
 • energetické služby se zaručenou finanční úsporou,
 • energeticky úsporné osvětlení v nebytových budovách,
 • energeticky účinné venkovní osvětlení v průmyslových objektech.

V příštích letech se zaměříme především na digitální transformaci a decentralizovanou výrobu energie. Digitalizaci vnímáme jako hnací sílu nižší spotřeby energie, a proto jsme si stanovili cíl pokrýt do roku 2030 80 % spotřeby inteligentními měřiči.

Významnou roli v našem energetickém managementu hraje také výzkum a vývoj. V roce 2021 se vývoj zaměřil například na pokročilé systémy zpracování dat, které mají zlepšit energetickou účinnost podniků a institucí.