Skip to Content

Inovativní řešení

SDG 9

Současný důraz na ochranu životního prostředí urychluje potřebu úspor energie. Chytrá řešení, pokročilé technologie a digitální transformace přinášejí odpovědi na otázky, jak snížit spotřebu energie. Podpora inovací a digitalizace odpovídá cílům VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka.

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO a její dceřiné společnosti jsou lídry v oblasti energeticky úsporných projektů a ekologických řešení v České republice a slouží především podnikům a veřejnému sektoru.

V roce 2022 představila společnost ČEZ ESCO jako službu modernizaci veřejného osvětlení a komplexní řešení nabíjení elektromobilů pro firemní i veřejný sektor a developerské projekty. Vyvíjí také nové produkty, které řeší dopady spojené s energetickou krizí. Společnost ČEZ ESCO se zavázala ke snižování emisí, realizuje dekarbonizační strategii pro svou dceřinou společnost EP Rožnov a vede dekarbonizační týmy pro klienty, jako jsou Liberty Ostrava a US Steel. Rovněž vzdělává klienty v oblasti soběstačnosti a inovativních technologií a je součástí Aliance pro bezemisní budoucnost, která zdůrazňuje důležitost přechodu na bezemisní nebo nízkoemisní hospodářství při zachování konkurenceschopnosti. Dále rozvíjíme nové příležitosti v oblastech zelené páry, tepelných čerpadel, inovativní kogenerace v kombinaci s vodíkem, baterií nebo projektů CPC (Carbon Performance Contract).

Základ podnikání ČEZ ESCO spočívá v zavádění ekologických a energeticky úsporných technologií, které zvyšují energetickou účinnost. Následují příklady významných úspěchů v roce 2022:

 • Modernizace jedné z největších nemocnic v České republice – Thomayerovy nemocnice v Praze. Největší energeticky úsporný projekt v České republice ušetří nemocnici ročně až 7 mil. Kč provozních nákladů a sníží emise CO2 o 2 500 t.
 • Výstavba největší střešní fotovoltaické elektrárny v České republice pro Kongresové centrum Praha. Instalace 2 080 solárních modulů ročně uspoří více než 5,5 mil. Kč a přispívá k výrobě čisté energie.

Celkem 32 aktivních projektů Energy Performance Contracting (EPC), které zákazníkům ušetřily 304 mil. Kč (EPC = energetické služby se zaručenou finanční úsporou) a ekvivalent 45,4 tis. t emisí CO2e.

Smart Cities a digitalizace

Společnost ČEZ ESCO rozvíjí koncept Smart City, který má veřejnému sektoru pomoci s efektivním hospodařením s energiemi s využitím moderních technologií a obnovitelných zdrojů. Koncept Smart City šetří veřejné rozpočty a zlepšuje životní prostředí. ČEZ ESCO a její dceřiné společnosti poskytují komplexní služby pro projekty Smart City, včetně předběžné studie, realizace, provozu a servisu ekologických technologií. Společnost zároveň nabízí různé varianty financování a pomáhá zákazníkům i s vyřízením dotací.

Společnost ČEZ ENERGO vytvořila novou komunikační a řídicí infrastrukturu pro zajištění infrastruktury obnovy frekvenční rezervy (FRR) a dispečerských služeb pro společnost ČEZ ESCO a její zákazníky. 109 kogeneračních jednotek společnosti ČEZ Energo je certifikováno pro projekt FRR, který je nyní již ve fázi realizace. Jako agregátor flexibility ČEZ ESCO ve spolupráci s útvarem obchodování Skupiny ČEZ dále zajišťuje komunikaci mezi poskytovatelem podpůrných služeb a provozovatelem přenosové soustavy ČEPS.

V rámci VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka se Skupina ČEZ zavazuje k rozsáhlé digitalizaci distribučních sítí. Do roku 2025 chce poskytovat nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu a všechny klíčové zákaznické procesy převést do on-line podoby.

Program digitalizace Skupiny ČEZ navazuje na Národní akční plán pro chytré sítě a požadavky Státní energetické koncepce. Program digitalizace a jeho řešení budou přínosem pro obnovitelné zdroje, skladování energie, e-mobilitu a nové související služby. Program se zaměřuje na dvě základní oblasti:

 1. transformace distribučních sítí na inteligentní automatizované sítě,
 2. transformace a digitalizace vnitřních procesů.

Modernizace distribuce Skupiny ČEZ si vyžádá obrovské investice, přičemž velkou část tvoří chytré digitální elektrické sítě a optické sítě. Společnost například vyvíjí optickou infrastrukturu, která zjednoduší dálkové ovládání stanic a detekci poruch. Chytré prvky umožňují automatizaci, která je klíčem k dálkově ovládaným prvkům a monitorování distribuční soustavy. V konečném důsledku tato inovace výrazně snižuje poruchovost a zvyšuje spolehlivost dodávek energie.

Provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce vynaložil v roce 2022 na modernizaci sítě 14,6 mld. Kč (meziroční nárůst o 9 %). V letech 2023–2025 plánuje ČEZ Distribuce každoročně investovat částku přes 15 mld. Kč, aby byla zajištěna kvalitní a stabilní dodávky elektřiny. V krátkodobém horizontu chce společnost například zahájit implementaci systémů pro měření, kontrolu a řízení uzlových a smyčkových distribučních stanic. ČEZ Distribuce se chce stát lídrem v oblasti digitalizace, a přispět tak k dekarbonizaci české energetiky.

Výzkum a vývoj

Naše programy výzkumu a vývoje (VaV) pokrývají mnoho oblastí včetně obnovitelných zdrojů energie a udržitelných řešení.

Projekty výzkumu a vývoje se zaměřují na jadernou energii, snižování emisí, obnovitelné zdroje, materiály, spolehlivost a životnost komponent a systémů, vodíkové technologie, skladování energie, inteligentní sítě, IT řešení a digitalizaci, technologie úspor energie a čistou mobilitu. Výsledky výzkumu a vývoje jsou využívány napříč Skupinou ČEZ ke zlepšení ekologických, bezpečnostních a ekonomických parametrů naší činnosti. Řada subjektů ve Skupině ČEZ je členem různých technologických platforem a profesních partnerství. Úzce spolupracujeme s technickými univerzitami.

Ve Skupině ČEZ se oblasti VaV věnují především společnosti Centrum výzkumu Řež (CVŘ) a ÚJV Řež. CVŘ je výzkumná organizace zaměřená na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Výzkumnou infrastrukturu tvoří především 2 výzkumné jaderné reaktory a soubor laboratoří a experimentálních zařízení, včetně horkých komor, experimentálních smyček a zařízení pro výzkum jaderné fúze. ÚJV Řež se soustřeďuje na služby a výzkum pro provozovatele a výrobce energetických zařízení, zejména jaderných elektráren, na zpracování radioaktivních odpadů a na diagnostická radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii. ÚJV Řež je aktivní ve vývoji vodíkových technologií pro energetiku a dopravu. Obě organizace jsou zapojeny do řady mezinárodních výzkumných projektů a aktivit, například rámcových programů EU, Mezinárodní agentury pro atomovou energii nebo OECD / Agentury pro jadernou energii.

V roce 2022 dosáhly celkové provozní náklady na VaV 982,1 mil. Kč (meziroční zvýšení o 3 %), z toho dotace tvořily 44 %. Konkrétní projekty, výstupy a členství jsou k dispozici ve Výroční finanční zprávě Skupiny ČEZ za rok 2022.

Inven Capital

Inven Capital je venture capital fond investující do začínajících podniků v oblasti čistých technologií a obnovitelných zdrojů energie. S podporou ČEZ, a. s., a Evropské investiční banky se Inven Capital stal jedním z největších climate-tech fondů v Evropě. Inven Capital dosud investoval do 15 start-upů a britského fondu Environmental Technologies Fund 2, z nichž 4 investice prodal.

Inven Capital hledá začínající podniky v Evropě a Izraeli, zemi s rozsáhlou komunitou začínajících podniků. Společnosti, do kterých Inven Capital investuje, jsou rychle se rozvíjející podniky, které mají velký potenciál přispět k environmentálním cílům nebo umožnit dalším podnikům, aby takové cíle učinily možnými.

Všechny start-upy financované Inven Capital se zabývají udržitelným rozvojem a aspirují na to být hnacími silami ve svých odvětvích. Start-upy buď mění způsob fungování stávajících odvětví, nebo vytvářejí nové hi-tech produkty. Společnosti v portfoliu Inven Capital vybudovaly ekologické projekty týkající se vodíkové technologie, solární energie, energetické účinnosti a úspor, e-mobility atd. Některé start-upy pravidelně bodují v průzkumu Global Cleantech 100, který provádí poradenská společnost Cleantech Group.

Díky spojení se Skupinou ČEZ, mohou start-upy čerpat z rozsáhlých odborných znalostí v oblasti energetiky, technologických synergií a klientské základny. Na druhou stranu know-how start-upů přináší Skupině ČEZ obrovskou přidanou hodnotu.

Kromě finančních faktorů považuje Inven Capital za podstatnou součást investiční strategie také udržitelnost. Inven Capital je členem mezinárodní iniciativy Leaders for Climate Action (LFCA), která bojuje proti globálním změnám klimatu dekarbonizací členských společností. Jako člen LFCA se Inven Capital zavazuje zahrnout do nových investičních smluv doložku o udržitelnosti.

V roce 2021 se společnost Inven Capital připojila k VentureESG, komunitě evropských venture capital fondů, která usiluje o konsolidaci zásad ESG pro udržitelné investice. Společnost Inven Capital v roce 2022 vypracovala vlastní ESG metodiku a hodnoticí nástroj pro posuzování a monitorování svých portfoliových společností v rámci celého investičního procesu. Inven Capital podporuje své portfoliové společnosti při tvorbě a realizaci ESG cílů podle aktuálních tržních přístupů.

Společnost Inven Capital sama funguje ekologicky šetrným způsobem. V roce 2021 se stala prvním držitelem certifikátu uhlíkově neutrálního podnikání ve Skupině ČEZ.

Partnerství pro inovace

Jsme pevně zavázáni podporovat inovace prostřednictvím partnerství, iniciativ a naší politiky VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka. Současně je naší ambicí dostát našemu závazku v oblastí udržitelnosti tím, že naplňujeme strategické priority v oblasti inovací s dlouhodobým pozitivním dopadem na naše zákazníky.

Naším cílem je vyvíjet a poskytovat moderní, efektivní a užitečná řešení pro zákazníky v segmentu B2B i B2C. Neustále budujeme otevřený inovační ekosystém napříč Skupinou ČEZ i mimo ni. Dekarbonizace, úspory a digitalizace procesů jsou oblasti, na které se dlouhodobě zaměřujeme v našich rozvojových plánech. Tyto rozvojové plány jsou v synergii s našimi partnery. Máme profesionální partnerství se společnostmi v rámci Skupiny ČEZ (ČEZ ESCO, ČEZ Prodej, Inven Capital, ...) i mimo ni. Můžeme sdílet inovativní know-how a vytvářet tak nové produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Vyhledáváme členství v profesních sdruženích, společnostech a platformách propojujících odborníky na inovace. Spolupráce s Výzkumným ústavem elektrické energie, vgbe energy e.V. nebo Technologickou platformou pro udržitelnou jadernou energetiku jsou dobrými příklady našeho zapojení.

Usilujeme o členství v profesních sdruženích, společnostech a platformách propojujících odborníky na inovace. Výzkumný ústav elektrické energie, vgbe energy e.V. nebo Technologická platforma pro udržitelnou jadernou energetiku jsou dobrými příklady našeho zapojení.

Jsme aktivními nebo spolu zakládajícími členy platforem, které sdružují subjekty z oblasti energetiky, vodíku, automobilového průmyslu a výzkumu s cílem podpořit rozvoj e-mobility. Například Platformy pro e-mobilitu nebo platformy Národního akčního plánu čisté mobility.

Inovační inspiraci čerpáme i mimo energetický sektor. Účastníme se například inovační roadshow a jsme zakládajícími členy platformy pro spolupráci I2US. Společně s dalšími českými i zahraničními lídry v oblasti inovací sdílíme své zkušenosti a získané poznatky využíváme pro naše inovace. To nám pomáhá porovnávat naše činnosti, sdílet získané zkušenosti, což má pozitivní dopad na naši efektivitu.

E-mobilita

SDG 9, SDG 11

Naším hlavním posláním v oblasti e-mobility je vytvářet a podporovat ekosystém udržitelné dopravy v České republice. Naší vizí je produkt, který se snadno používá a umožňuje koncovému uživateli cestovat udržitelně a pohodlně.

Toho se snažíme dosáhnout v rámci našeho působení ve všech částech hodnotového řetězce e-mobility, kde se koncový uživatel setkává s jakoukoli formou energetického rozhraní, k nimž patří: (1) veřejná dobíjecí infrastruktura; (2) poskytovatel služeb e-mobility; (3) dodavatel a provozovatel soukromé, domácí nebo kancelářské dobíjecí infrastruktury.

Veřejná dobíjecí infrastruktura je důležitým příspěvkem Skupiny ČEZ k rozvoji udržitelné dopravy. Jsme největším provozovatelem dobíjecích míst v České republice s více než 515 veřejnými dobíjecími stanicemi (přes 1 500 dobíjecích bodů), z nichž většinu tvoří stejnosměrné dobíječky nebo rychlé dobíjecí stanice (HPC). Jen v roce 2022 jsme instalovali 126 dobíjecích stanic, otevřeli jsme 6 dobíjecích uzlů se 12 a více dobíjecími body.

Síť budujeme v souladu s naší strategií umožnit a podpořit především meziměstskou dopravu elektromobily. Z toho vyplývá naše zaměření na vysoce výkonné dobíjecí uzly. Do roku 2025 plánujeme mít 800 dobíjecích stanic s instalovaným výkonem přes 60 MW. Tato strategie přímo podporuje Českou republiku při plnění jeho povinností vyplývajících z nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR). Věříme, že kromě podpory regulačních cílů tato strategie také:

 • Poskytuje stabilizační faktor výrobě energie z obnovitelných zdrojů, protože poptávka po rychlém dobíjení v dobíjecích centrech (tj. v denních hodinách) se silně shoduje s výrobou solární energie (jak naznačují důkazy z rozvinutějších trhů s e-mobilitou).
 • Odpovídá poptávce zákazníků po rychlém dobíjení na základě důkazů z našich stávajících dobíjecích stanic (75 % dobíjení elektromobilů je ultrarychlých v místech s možností volby rychlosti dobíjení). 

Zaměřujeme se na to, aby dobíjení elektromobilů bylo pohodlné, a proto plně podporujeme interoperabilitu. Klíčovou roli při poskytování této zkušenosti hraje propojenost, která přináší významné výhody pro řešení městské e-mobility i cestování na dlouhé vzdálenosti a vede ke spokojenosti zákazníků s poskytovanými udržitelnými dobíjecími službami.

Naše služba dobíjení FUTUR/E/GO je plně propojena s ostatními poskytovateli v České republice, přičemž jsou jasně definovány kroky k budoucímu poskytování našich služeb i v zahraničí.

Strategií naší služby je dosažení mimořádné zákaznické zkušenosti díky nabídce jednoduchého produktu s jednou identitou. Tento produkt je poháněn 100 % udržitelnou energií. Toto všechno nám pomáhá dosáhnout hodnocení TOP 3 v oblasti poskytovatelů služeb e-mobility (EMP) v České republice.

Poskytujeme a otevíráme přístup k naší fyzické dobíjecí infrastruktuře ostatním EMP na nediskriminačním základě, což umožňuje bezproblémové dobíjení pro místní, meziměstské a přeshraniční cesty nezávisle na poskytovateli služeb e-mobility řidiče.

Jsme zakládajícím členem Platformy e-mobility, sdružení významných zástupců ekosystému e-mobility v České republice. Posláním platformy je otevírat a moderovat veřejnou diskusi o tématech souvisejících s e-mobilitou, mimo jiné o dostupnosti vozidel, dostupnosti dobíjecích služeb nebo podpoře vzdělávání, inovací a výzkumu. Konečným cílem platformy je přispět k vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj ekosystému udržitelné dopravy.

Jsme také aktivně participujícím signatářem Memoranda o spolupráci v rozvoji elektromobility v České republice. Memorandum vymezuje hlavní oblasti spolupráce mezi příslušnými ministerstvy, státními podniky odpovědnými za rozvoj silniční a železniční infrastruktury a společnostmi investujícími do rozvoje dobíjecí infrastruktury a výroby elektromobilů.

Spotřeba energie a snížení energetické náročnosti

GRI 3-3, 302-1, 302-3; SASB IF-EU-000.D / SDG 7

Spotřeba energie v rámci Skupiny ČEZ zahrnuje veškerou spotřebu energií, včetně primární energie (chemicky vázané v palivech) spotřebované k výrobě ušlechtilých forem energie (elektrické energie a teplárenského tepla).

Celková spotřeba energie4) odpovídá rozdílu energi na vstupu a energie na výstupu:

A) ENERGIE NA VSTUPU
 • spotřeba energie z neobnovitelných (fosilních) paliv (uhlí, zemní plyn, kapalná paliva)
 • spotřeba energie z obnovitelných paliv (biomasa, bioplyn, kapalná biopaliva)
 • teplo vyrobené z parogenerátorech z jaderného paliva
 • výroba energie z nepalivových zdrujů (vítr, voda, fotovoltaika)
 • nákup energie (elektřina, teplo) pro vlastní spotřebu
B) ENERGIE NA VÝSTUPU
 • prodej energie (elektřina, teplo, chlad, technologická pára)

V lokalitách se zavedeným systémem EnMS máme zavedeny cíle a akční plány pro úspory energie a pravidelně monitorujeme toky energie, které jsou rozhodující pro celkovou energetickou náročnost. Každoročně přezkoumáváme spotřebu energie a vyhodnocujeme pokrok v porovnání s energetickými cíli a akčními plány. V roce 2022 se celková spotřeba energie Skupiny ČEZ snížila o 2 % oproti roku 2021, došlo však ke zvýšení ukazatele energetické náročnosti, což souvisí s energeticky náročnější kondenzační výrobou teplárenských zdrojů v zimních měsících v době omezených dodávek plynu a zvýšené poptávky po elektrické energii. Kondenzační výroba se projevila i zvýšením spotřeby vody pro chlazení.

Naše závazky v oblasti úspor energie, které jsou popsány v Energetické politice Skupiny ČEZ a schváleny představenstvem, stanovují rámec pro řízení a efektivní využívání energie. Plnění těchto závazků nám také pomůže dosáhnout našeho cíle snížit intenzitu emisí CO2 (z 0,38 t CO2e/MWh v roce 2019 na 0,16 t CO2e/MWh v roce 2030).

Od roku 2015 je klíčovým nástrojem úspor energie ve Skupině ČEZ Systém energetického managementu (EnMS). EnMS je plně v souladu se Systémem environmentálního managementu (EMS) a společně pomáhají naplňovat naši politiku ochrany životního prostředí.

Cílem EnMS je zejména:

 • zlepšit energetickou účinnost,
 • optimalizovat provoz,
 • snižovat emise skleníkových plynů.

Systém EnMS se řídí normou ISO 50001 a je zaveden ve většině našich závodů, přičemž alternativou je provádění pravidelných energetických auditů. Pravidelně probíhají interní a externí audity EnMS, které kontrolují, zda jsou splněny požadavky na energetický management. Každoročně je systém EnMS – jeho nastavené podmínky a stanovené cíle – přezkoumáván vedením společnosti a v případě významné změny (např. nové technologie, vstupy) jsou nastavené podmínky nebo cíle EnMS podrobeny revizi.

V lokalitách se zavedeným systémem EnMS máme zavedeny cíle a akční plány pro úspory energie a pravidelně monitorujeme toky energie, které jsou rozhodující pro celkovou energetickou náročnost. Každoročně přezkoumáváme spotřebu energie a vyhodnocujeme pokrok v porovnání s energetickými cíli a akčními plány. V roce 2022 se celková spotřeba energie Skupiny ČEZ snížila o 2 % oproti roku 2021, došlo však ke zvýšení ukazatele energetické náročnosti, což souvisí s energeticky náročnější kondenzační výrobou teplárenských zdrojů v zimních měsících v době omezených dodávek plynu a zvýšené poptávky po elektrické energii. Kondenzační výroba se projevila i zvýšením spotřeby vody pro chlazení.

Energetická náročnost (spotřeba energie v palivu na dodanou jednotku energie)
Energetická náročnost Jednotka 2020 2021 2022
A) Energie vyrobená z paliva TJ TJ 578 439 535 991 523 519
z toho neobnovitelná paliva TJ 563 471 523 583 513 851
z toho obnovitelná paliva TJ 14 967 12 408 9 668
B) Energie vyrobená z „nepalivových zdrojů“ TJ 10 320 7 351 6 936
C) Dodaná energie TJ 208 903 199 166 194 061
z toho elektřina TJ 184 921 172 773 170 543
z toho teplo TJ 23 982 26 393 23 465
z toho chlad* TJ N/A N/A 53
z toho technologická pára* TJ N/A N/A 0
Celková spotřeba energie v organizaci (A+B-C) TJ 379 855 344 176 336 393
Poměr energetické náročnosti (A/C) TJ 2,769 2,691 2,698
Výroba elektřiny podle zdroje (v %)
zdroj %
Jádro 56,7
Voda 3,9
Fotovoltaika 0,3
Vítr 0,5
Uhlí 32,7
Zemní plyn 4,5
Biomasa 1,4
Bioplyn 0,0

Zaměstnanci na pracovištích se zavedeným systémem EnMS absolvují školení (osobně nebo on-line) nejméně jednou za 2 roky. Zaměstnanci se seznámí s ukazateli spotřeby energie v kancelářských budovách a v různých typech technologií, včetně ukazatelů energetické účinnosti, a zjistí, jak k nim přistupovat zodpovědně. Školení EnMS se účastní také naši dodavatelé, kteří provádějí činnosti na konkrétních pracovištích. V jejich případě se školení zaměřuje především na seznámení s požadavky energetického managementu.

V souladu s Národním akčním plánem energetické účinnosti ČR realizujeme u našich zákazníků iniciativy zaměřené na energetickou účinnost. V praxi instalujeme moderní technologie, chytré výrobky a systémy, které inteligentně řídí spotřebu energie.

Prostřednictvím informačních kampaní také zvyšujeme povědomí zákazníků o úsporách energie.

Níže uvádíme hlavní projekty úspor energie, které jsme realizovali u našich zákazníků v roce 2022:

 • vysoce účinná kogenerační výroba elektřiny a tepla,
 • tepelná čerpadla v obytných budovách,
 • energetické služby se zaručenou finanční úsporou,
 • energeticky úsporné osvětlení v nebytových budovách,
 • energeticky účinné venkovní osvětlení v průmyslových objektech.

V příštích letech se zaměříme především na digitální transformaci a decentralizovanou výrobu energie. Digitalizaci vnímáme jako hnací sílu nižší spotřeby energie, a proto jsme si stanovili cíl pokrýt do roku 2030 80 % spotřeby inteligentními měřiči.