Uspořte na vytápění a ohřevu vody

Spotřeba energie na vytápění a ohřev vody činí v celkovém „energetickém účtu“ domácnosti tu největší položku. Na následujících stránkách najdete užitečné rady pro výběr ohřívače vody, elektrického topení a také správné regulace vytápění.

Zatopte si elektřinou

Elektrické vytápění objektů patří mezi nejkomfortnější druhy vytápění z pohledu instalace otopné soustavy, její obsluhy, tepelného pohodlí v objektu, rychlosti reakce a také z pohledu ekologie. Je dostupné všude, kde je zaveden elektrický proud s dostatečným příkonem.

Jak ušetřit?

Úspora elektrické energie závisí na způsobu vytápění, na zvolených teplotách v jednotlivých místnostech a především na regulaci (podrobnější informace najdete v samostatné kapitole této brožurky). Při přechodu na přímotopné elektrické vytápění získávají všichni zákazníci výhodu v podobě 20 hodin nízkého tarifu. Při využití tepelného čerpadla je to dokonce 22 hodin. To znamená, že pro většinu provozu mohou domácnosti využívat nízkého tarifu. Sleva tak představuje přibližně 40 % z nákladů na ostatní spotřebu energie.

Varianty vytápění

akumulační vytápění
statická kamna 
charakteristika statické uvolňování tepla již při nabíjení jádra (cihel)
výhody bezhlučný provoz, sálavé teplo, dlouhá životnost, nejnižší provozní náklady (Kč/kWh), 8 hod. nízký tarif 
nevýhody velký příkon a hmotnost, vyšší pořizovací cena, nelze ovlivnit začátek ani konec vybíjení
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, D26d, C25d, C26d - 8 hod. NT
dynamická kamna
charakteristika regulované uvolňování naakumulovaného tepla z jádra (cihel)
výhody kvalitní PUR izolace pláště, rychlé vyhřátí místnosti ventilátorem, individuální regulace teplot jednotlivých místností
nevýhody velký příkon, hmotnost a cena, vhánění přepalovaného vzduchu včetně prachu a nečistot do místnosti
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, D26d, C25d, C26d - 8 hod. NT
akumulace do vody
charakteristika regulované uvolňování naakumulovaného tepla z akumulačních nádrží
výhody možnost volby vytápění do topných těles nebo do podlahy, případně jejich kombinace
nevýhody velké nádrže s horkou vodou - nutná zvláštní místnost, větší investice
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, D26d, C25d, C26d - 8 hod. NT
smíšené vytápění
charakteristika akumulační část cca 70%, přímotopná část cca 30%
výhody menší akumulační část kamen, nižší el. příkon, nižší spotřeba elektřiny, 16 hod. nízký tarif
nevýhody podobné jako u dynamických kamen a přímotopných konvektorů
produkt/sazba Akumulace 16/D35d, C35d - 16 hod. NT
přímotopné vytápění
konvektory 
charakteristika příma přeměna energie elktrické na tepelnou pomocí topných tyčí nebo odporových spirál
výhody jednoduchá konstrukce, nízká cena, nehlučný a čistý provoz, možná individuální regulace teplot jednotlivých místností
nevýhody suchý přepalovaný vzduch, vlivem konvence dochází k nežádoucímu proudění vzduchu, nejvyšší teplota je u stropu
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT
sálavé panely
charakteristika nízkopotencionální tok tepla, přenášené infračerveným zářením, umísťují se převážně na strop
výhody tepelné záření prochází vzduchem, přímo ohřívá hmotu - nižší provozní náklady, nevíří, nevysouší a nepřepaluje vzduch
nevýhody vyšší investiční náklady, nejsou vhodné pro domácnosti s nízkými stropy
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT
elektrický kotel
charakteristika ohřev vody v topném systému el. oddělenými odporovými články
výhody nehlučný, bezobslužný a čistý provoz, automatická a přesná regulace, nenáročná údržba
nevýhody podobně jako u vytápění přímotopnými konvektory
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT
podlahové vytápění  
charakteristika ohřev podlahy topnými kabely, rohožemi nebo teplovodními trubkami uloženými v betonu
výhody rovnoměrné rozložení teplot na ploše, optimální tepelná pohoda, nedochází k proudění vzduchu, víření prachu a nečistot
nevýhody radikální zásah do stávající konstrukce - vhodné pro nové stavby, velká tepelná setrvačnost, horší regulace
produkt/sazba Přímotop/D45d, C45d - 20 hod. NT

Tipy a doporučení

ákladní podmínkou pro instalaci elektrického vytápění by měl být výpočet tepelných ztrát vytápěných místností podle normy ČSN 06 0210 a případně návrh na zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště budovy. Předpokladem vhodného použití otopného systému je respektování účelu a charakteru stavby i časového využití jednotlivých prostor vytápěného objektu. Pružnost elektrických otopných systémů přináší úspory energie zejména při tlumeném či přerušovaném vytápění s omezením otopu na nezbytnou dobu, výhodou je rychlá reakce na tepelné zisky uvnitř vytápěných místností (např. z pobytu osob, provozu el. spotřebičů a oslunění).

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám doporučí optimální řešení elektrického vytápění a zpracují porovnání nákladů na vytápění, to vše zdarma, pokud využíváte produktové řady EXCLUSIVE od Skupiny ČEZ.

Ušetřete správnou regulací

Účelem automatické regulace elektrického vytápění je udržet teplotu ve vytápěné místnosti na požadované výši. To je také důležité z hlediska úspor. Pro ložnici je vhodnější nižší teplota než pro obývák, v některých místnostech domu nebo bytu se může někdy třeba jen temperovat.
Má-li se teplota regulovat v různých časových úsecích, hovoříme o programování. U elektrických topidel – akumulačních kamen, konvektorů a sálavých panelů – se k regulaci používá prostorový termostat. Ten je důležitým doplňkem každého elektrického topidla, závisí na něm totiž udržení příjemné teploty ve vytápěné místnosti. Prostorové termostaty bývají v místnosti instalovány samostatně (akumulační kamna, sálavé panely), u konvektorů jsou často zabudovány přímo ve spotřebiči.

Jak vybírat termostat?

Regulace teploty prostorovým termostatem zajistí udržení požadované teploty ve vytápěné místnosti a zabrání neúčelné spotřebě elektrické energie. Výhodná je samostatná regulace v každé místnosti – zajistí komfort a hospodárnost. Prostorový termostat je tvořen regulačním knoflíkem sloužícím k nastavení požadované teploty, čidlem, které měří teplotu vzduchu ve vytápěné místnosti, a spínačem, který samočinně spíná topný článek je-li teplota v místnosti nižší než požadovaná a vypíná, je-li požadované teploty dosaženo. Prostorový termostat při regulování ostatních elektrických topidel, například akumulačních kamen nebo sálavých panelů, bývá umístěn samostatně, nezávisle na topidle. V takovém případě je důležité dbát na jeho správné umístění. Podmínkou dobré funkce termostatu je, aby na něj nepůsobily nepříznivé povětrnostní vlivy, vlhkost, prach či jiné nečistoty. Termostaty se podle provedení dělí na elektromechanické a elektronické. Rozdíl mezi nimi je v regulační schopnosti – citlivosti. Vysoká citlivost znamená schopnost termostatu regulovat skutečnou teplotu jen s malými odchylkami od požadované, a naopak malá citlivost znamená vyšší odchylky regulované teploty od nastavené či požadované. Například elektronický termostat s citlivostí 0,1 °C, který je nastaven na 20 °C, reguluje teplotu v místnosti v rozmezí teplot od 19,9 °C do 20,1 °C a zajišťuje tak vysokou tepelnou pohodu prostředí.

Jak ušetřit?

Díky individuální regulaci v každé místnosti můžete :

 • udržovat v každé místnosti jinou požadovanou teplotu
 • využít zisky tepla z oslunění a jiných dodatečných zdrojů tepla, např. z osvětlení
 • zabránit přetápění, které znamená plýtvání energií

Nastavením termostatu v každé místnosti, a jeho správnou manipulací, se vyhnete neužitečným ztrátám tepla, například :

 • větráte-li místnost, vypněte konvektor nebo ventilátor akumulačních kamen vypínačem, aniž byste přestavovali termostat; po vyvětrání stačí vypínač zapnout; je zbytečné nastavovat termostat na maximální hodnotu, rychlost opětného zahřátí vzduchu na požadovanou teplotu tím nezvýšíte
 • je-li doba, po kterou není místnost využívána delší než 48 hod., doporučuje se vytápět místnost na tzv. „nezámrznou teplotu“, což je teplota 6–8 °C; snížení spotřeby v takové místnosti představuje úsporu až 75 % el. energie

Programování :

Aby se přizpůsobila úroveň teploty činnostem (rytmu života) v místnosti či bytě, používají se při elektrickém vytápění vedle regulace také programátory. Programovat vytápění lze rozdílně podle druhu místnosti. Programová regulace teploty jednotlivých místností je jedinou skutečně efektivní metodou pro dosažení maximálního komfortu vytápění při maximálně možných úsporách.

Ovládání otopné soustavy

Varianty Programovatelný termostat

 • Programovatelný termostat
  Umisťuje se v referenční místnosti. Termostat ovládá stykač vytápění. Tento způsob je poměrně levný a jednoduchý. Není však z hlediska účinnosti regulace nejvýhodnější.
 • Regulace pilotním vodičem
  Výhodou je opět poměrně levná a jednoduchá regulace. Každý konvektor reaguje na tepelné poměry v místnosti, kde je umístěn. Z jednoho místa je možno automaticky nebo ručně ovládat zvýšení nebo snížení teploty. Tuto regulaci lze použít pouze u konvektorů k tomu určených.
 • Ekvitermní regulace
  Tato regulace je zvlášť výhodná u akumulačního vytápění. Nabíjení akumulátorů je řízeno v závislosti na venkovní teplotě a chladnutí budovy. Tím nedochází k přebíjení akumulátorů a následně k přetápění místností.
 • IRC – individual room control
  Regulace, u které je možno pomocí mikroprocesoru řídit časově teplotu v jednotlivých místnostech. Regulace je nastavena podle režimu místností. Pomocí této regulace je možno ušetřit až 30 % energie.
 • Budoucnost
  Je v inteligentním ovládání otopné soustavy – např.: regulace IRC (individual room control), která zabezpečuje programově řízené vytápění jednotlivých místností podle individuálních požadavků

Výhody specializovaného poradenství 

Přijďte se poradit s odborníkem Skupiny ČEZ o správné regulaci a programování vašeho topení. Pokud využíváte produktovou řadu EXCLUSIVE, získáte užitečné rady zcela zdarma.

Ohřívejte vodu úsporně

Programovatelný termostatOkamžitá dodávka teplé užitkové vody podle naší potřeby patří k samozřejmostem moderního bydlení. Ohřev vody je po vytápění obvykle druhou energeticky nejnáročnější činností v domácnosti.

Průměrná domácnost spotřebuje na ohřev cca 1000 až 2000 kWh za rok při průměrné spotřebě 120 litrů na osobu a den. Nejvíce teplé vody člověk spotřebuje ke koupání. Při volbě způsobu ohřevu vody zohledněte nejen předpokládanou spotřebu, ale i četnost a průběh spotřeby a délku vodovodních rozvodů. Máte přitom na výběr mezi ohřevem akumulačním a průtokovým.

Jak vybírat ohřívač?

Rozhodujícím energetickým parametrem akumulačních ohřívačů vody je tzv. měrná tepelná ztráta. Tento údaj uvádí spotřebu za 24 hodin při udržování teploty vody 65 °C bez její spotřeby (odpovídá tepelným ztrátám). U energeticky úsporného ohřívače by tato ztráta neměla překročit hodnotu 5–7 Wh na litr za 24 hodin, tj. cca jedna kilowatthodina za den pro ohřívač o objemu 150 litrů. Proto volíme ohřívače, které mají nádrž izolovanou polyuretanem (PUR), který má nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Potřebné údaje zjistíme z energetického štítku. Doplňkový zásobníkový ohřívač je vhodný v případě, kdy je kuchyň vzdálena od umístění akumulačního ohřívače, nebo v případě vyčerpání zásoby v akumulačním ohřívači. Toto „riziko“ odpadá využitím myčky nádobí. Pro minimalizaci tepelných ztrát je třeba dbát na optimální velikost ohřívače (viz tabulka).

počet osob a velikost bytu ohřívač vody (litr) doplňkový ohřívač (litr)
1 - 2 dospělí (byt 1+1)  80
2 dospělí + 1 - 2 děti (byt 2+1)  150 10
2 dospělí + 2 - 3 děti (byt 3+1)  200 10

Jak ušetřit?

 • při ohřevu nedoporučujeme překračovat teplotu 55 °C, neboť pak dochází k tvorbě vodního kamene a tím k nárůstu spotřeby elektřiny a snížení životnosti ohřívače; na bojleru je tato ekonomická hranice obvykle označena „E“
 • rozvod teplé vody provést co nejkratším izolovaným rozvodem; u kuchyňských dřezů je hospodárnější používat lokální ohřívače vody
 • správně volit velikost ohřívače nebo zásobníku vody
 • nahradit koupání ve vaně sprchováním (vana – spotřeba vody 180 litrů/9,5 kWh na ohřev, sprcha – spotřeba vody 50 litrů/3,5 kWh na ohřev)
 • snížit spotřebu používáním úsporných hlavic a perlátorů. 

Při dodržování uvedených zásad lze ušetřit až 30 % energie na přípravu teplé užitkové vody. 

Varianty ohřevu teplé užitkové vody

zásobníkové beztlakové ohřívače vody
5 až 15l (elektrický příkon 1,0–3,3 kW) pro zásobování jednoho odběrného místa teplou vodou
výhody malá vzdálenost mezi ohřívačem a odběrovou baterií, rychlý ohřev a snadná regulace teploty ohřívané vody, malé rozměry a snadná instalace (pod umyvadlo, do kuchyňské linky), relativně nízká pořizovací cena
nevýhody omezené množství teplé vody, instalace pouze s beztlakovými bateriemi pro beztlakové ohřívače
vhodné využití  doplňkový zdroj
produkt/sazba Standard D01d, D02d, C01d, C02d
průtokové tlakové ohřívače vody
(elektrický příkon až 2 kW) pro zásobování jednoho i více odběrných míst teplou vodou
výhody vhodné při nepravidelném používání – ohříváme pouze tu vodu, kterou bezprostředně spotřebujeme, malé rozměry, okamžitá a neomezená dodávka TUV
nevýhody značně velký el. příkon, vhodné spíše při současném el. vytápění objektu a sazbě D Přímotop, obtížná regulace teploty ohřívané vody, citlivost na potřebný průtok a tlak vody pro automatické sepnutí topného tělesa
vhodné využití  nepravidelná nebo jednorázová spotřeba TUV
produkt/sazba Standard D01d, D02d, C01d, C02d
tlakové akumulační ohřívače vody - bojlery
pro 30 až 200 l (elektrický příkon 0,9 až 2, kW) pro trvalé zásobování více odběrných míst tlakovou teplou vodou
výhody snadná regulace teploty používané vody, použitím kombinovaného bojleru možnost ohřevu i jiným zdrojem (topení, solární systém), možnost využití nízkého tarifu za elektřinu pro celou domácnost, nejlevnější provoz
nevýhody dlouhá doba ohřevu pouze v době platnosti nízkého tarifu, velké rozměry
vhodné využití  pravidelná každodenní spotřeba TUV
produkt/sazba Akumulace 8/D25d, C25d - 8 hod. NT

Výhody specializovaného poradenství

Naši odborníci vám doporučí optimální řešení elektrického vytápění a zpracují porovnání nákladů na vytápění, to vše zdarma, pokud využíváte produktové řady EXCLUSIVE od Skupiny ČEZ.