Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Ochráníme vás ve složitých životních situacích

Informace jsou určeny pouze pro stávající zákazníky ČEZ BEZ STAROSTÍ

Produkt nyní nelze sjednat

Proč mít sjednané pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ

Díky ČEZ BEZ STAROSTÍ získáte až 35 000 Kč v případě ztráty zaměstnání, až 30 000 Kč při nemoci nebo až 15 000 Kč v případě hospitalizace. Pojistné 185 Kč měsíčně hradíte společně s pravidelnými zálohami za energie, jak jste zvyklí.

Jistota a bezpečí

Pojištění vás chrání ve složitých životních situacích, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, hospitalizace z důvodu úrazu nebo pokud nedobrovolně přijdete o zaměstnání.

Dostupnost prostředků

V případě pojistného plnění vám pojišťovna zašle peníze přímo na váš bankovní účet, abyste mohli včas a řádně hradit své výdaje. Peníze můžete použít, na co potřebujete.

Hlášení události

Linka pro nahlášení pojistných událostí 234 240 400 je k dispozici v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

Prověřený partner

Pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, která v ČR nabízí jistotu více než 2,3 milionům zákazníků.

S čím vám pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ pomůže?

Limit plnění

Pracovní neschopnost

 • výplata již po prvním měsíci pracovní neschopnosti
 • pomoc po dobu až 6 měsíců v celkové výši až 30 000 Kč
Limit plnění: 5000 Kč

Ztráta zaměstnání

 • výplata již po prvním měsíci nezaměstnanosti
 • pomoc po dobu až 7 měsíců v celkové výši až 35 000 Kč
Limit plnění: 5000 Kč

Hospitalizace následkem úrazu

 • výplata už po dvoudenní hospitalizaci
 • celková výše pomoci až 15 000 Kč (maximálně až 30 dní hospitalizace)
Limit plnění: 500 Kč za každý den hospitalizace v nemocnici

Nahlášení pojistné události 234 240 400

V pracovní dny od 8 do 18 hodin

Nejčastěji řešíte

Zajímá vás něco dalšího nebo jen potřebujete s něčím poradit? Toto jsou nejčastější situace, které řešíte.

Pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ je sjednáváno na dobu neurčitou a trvá, dokud není písemně ukončeno na základě písemné žádosti pojištěného nebo není ukončeno z jiného důvodu.
V případě, že u vás dojde k jedné z událostí, na které se pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ vztahuje, kontaktujte BNP Paribas Cardif Pojišťovnu na telefonním čísle 234 240 400. Dovoláte se na klientské centrum pojišťovny, kde s vámi vyřídí nahlášení pojistné události. Linka pro hlášení pojistných událostí je vám k dispozici v pracovní dny v čase 8:00 – 18:00 hodin. Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení, číslo pojištění (shodné s vaším zákaznickým číslem u společnosti ČEZ Prodej, a.s.) a adresu. Pojistnou událost je oprávněn hlásit sám pojištěný. Pokud to například ze zdravotních důvodů není možné, může nahlášení provést rodinný příslušník starší 18 let, který je schopen při nahlášení události uvést správná data pro identifikaci pojištěného.
Pojištěný, u kterého nastala pojistná událost, je povinen poskytnout pojistiteli bez zbytečného odkladu:
 • vyplněný příslušný formulář pojistitele „Oznámení pojistné události“,
 • následující prvotní doklady nutné pro posouzení nároku na pojistné plnění:

V případě pracovní neschopnosti pojištěného:

 • kopii potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře),
 • došlo-li k hospitalizaci, propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře),
 • je-li k dispozici, potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud je pojištěná osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo zápočtový list, pokud není pojištěný zaměstnán v pracovním poměru.

V případě nezaměstnanosti pojištěného:

 • kopii ukončované pracovní smlouvy, včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě,
 • kopii dokladu o rozvázání pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru apod.),
 • kopii potvrzení, že je pojištěný veden v evidenci u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (toto potvrzení vystaví úřad práce na žádost pojištěného),
 • kopie všech pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo neurčitou včetně podepsaných dodatků k pracovním smlouvám, ze kterých vyplývá, že pojištěný byl zaměstnán nejméně 12 měsíců před počátkem pojištění, resp. před rozhodným dnem.

V případě hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu:

 • propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení (kopie s čitelnou adresou lékaře),
 • potvrzení o poskytnutí nemocniční lůžkové péče,
 • lékařskou zprávu s uvedením diagnózy, pro kterou byl pojištěný hospitalizován a v pracovní neschopnosti,
 • kopii potvrzení pracovní neschopnosti s uvedeným datem počátku pracovní neschopnosti, se stanovením příslušného čísla diagnózy, pro kterou je pojištěný v pracovní neschopnosti a s vyznačením pravidelných kontrol u lékaře (s čitelnou adresou lékaře).
Detailní informace o nahlášení pojistné události najdete také ve Všeobecných pojistných podmínkách pro soukromé životní a neživotní pojištění č. 1/2014 a Rámcové pojistné smlouvě č. ČEZBP 1/2014 ve znění dodatku č. 1.
PŘEJÍT DO PODPORY
Pokryjte si i rizika
spojená s provozem
domácnosti
Více o ČEZ ASISTENT

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more