Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Podpora Elektřina Cena elektřiny

Aktuální otázky k cenám elektřiny

*Více informací najdete přímo v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro aktuální rok.

Co jsou to systémové služby?

Systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Jedná se zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.

Jak vysoká je cena za distribuci?

Cena za distribuci (dopravu elektřiny) je dána cenovými rozhodnutími ERÚ. Ceny najdete v námi zveřejňovaných cenících

Kdo stanovuje cenu elektřiny?

Ceny elektřiny na liberalizovaném trhu mají více části. První z nich, cenu za dopravu elektřiny, stanovuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě podkladů předložených provozovateli sítí. Ani ERÚ však nestanovuje ceny zcela libovolně. Pravidla pro stanovení těchto cen jsou předem určena energetickou legislativou. ERÚ také stanovuje cenu systémových služeb, cenu za činnosti Operátora trhu s elektřinou a výši příspěvku k ceně elektřiny na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů elektřiny. Naopak , cenu silové elektřiny, stanovuje volně každý obchodník sám.

Proč mám platit za jistič, když je můj?

Žádná platba za jistič v současnosti neexistuje. Jedná se o platbu za rezervovaný příkon, kde výše částky je dána jmenovitou hodnotou jističe (počtem ampérů). Ve své podstatě jde o platbu za to, jaký prostor pro přenos elektřiny je vašemu odběrnému místu rezervován. Lze říci, že tak zprostředkovaně hradíte příslušnou část nákladů vynaložených na vybudování a údržbu energetické distribuční soustavy.

 

Je to způsobené tím, jak se vyvíjí cena komodity na burze, kde ji jako všichni ostatní dodavatelé pro naše zákazníky nakupujeme.

Na konci fixace produktu pokračuje Vaše smlouva s námi navazujícím produktem, který je ve Vaši smlouvě uvedený. Zákazníky o změnách, které nastanou po konci fixace s dostatečným předstihem informujeme. Proto nám vždy posktytněte akutální kontaktní údaje.

Smlova se nezmění. O případné úpravě cen zákazníky vždy informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ. Proto nám vždy posktytněte akutální kontaktní údaje.

O případné úpravě cen zákazníky vždy informujeme minimálně 30 dnů před účinností nových ceníků v souladu s platnou legislativou formou e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu, kterou má zákazník uvedenou pro komunikaci s ČEZ. Proto nám vždy posktytněte akutální kontaktní údaje.

V žádném případě, dohodnuté podmínky u nás platí.

Pevná cena elektřiny a měsíční plat za příkon vám budou rozúčtovány rovnoměrně, tedy jako násobek měsíční částky a počtu měsíců, popř. jejich částí. Spotřeba elektřiny v MWh je v daném odběrném místě rozdělena do jednotlivých dní a měsíců na základě takzvaného typového diagramu dodávky (TDD), což je průměrný průběh spotřeby v jednotlivé distribuční sazbě vytvořený na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Platí tedy, že spotřeba v sazbě D02d je rozpočítávána jinak, než v sazbě D45d. Příklad pro sazbu D45d můžete vidět na následujícím grafu.

Na základě takto rozdělené spotřeby je pak v jednotlivých obdobích provedeno ocenění dle příslušného ceníku.

Úplný přehled našich ceníků najdete na www.cez.cz/cs/podpora/ceniky.

Potřebovali jste něco jiného?


Děkujeme, že jste si během KVIFF zašli na ReakTour

Během 58. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary jsme vás vzali na nejstřeženější prostory v zemi. Více než 6 500 z vás se podívalo do běžně nepřístupných míst v Temelíně, Dukovanech a Dlouhých stráních. Jsme rádi, že se vás mnoho zúčastnilo soutěže o hodnotné ceny, a že se vám líbila fotografie z našeho AI fotokoutku, který každého proměnil do pracovníka jaderné elektrárny ve žluté kombinéze.

Pojďte si to s námi krátce připomenout.

Video z 58. KVIFF