Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Mobil Jaké jsou zákonné paušální náhrady?

Jaké jsou zákonné paušální náhrady?

Zákazník má právo na paušální náhradu, pokud

I) dojde k přenesení telefonního čísla se zpožděním nebo

II) dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele nebo opouštěného poskytovatele služby nebo

III) dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace.

Ad I) Dojde-li k přenesení telefonního čísla se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení, počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží Zákazníkovi za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč. Pokud je současně převáděno více čísel Zákazníka a dojde k prodlení u více než deseti čísel, činí výše paušální náhrady za jedenácté a každé další číslo polovinu uvedených částek.

Ad II) Při zneužití přenosu čísla činí výše paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla.

Ad III) Nedodrží-li Poskytovatel ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Má-li však Poskytovatel podle Smlouvy právo na obdobné plnění pro případ, že mu Zákazník neposkytne za ujednaných podmínek součinnost při provedení opravy a instalace, a výše tohoto plnění přesahuje částku 200 Kč, náleží Zákazníkovi paušální náhrada za první započatý den prodlení odpovídající výši takového plnění, nejvýše však 1 000 Kč. Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží Zákazníkovi za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400 Kč.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more