Měření el. práce

Informační systém určený pro pracoviště dispečinků energetických podniků. Velice přehledně a názorně informuje v reálném čase o odběru elektrické energie v celé sledované soustavě.

Digrast

DIGRAST = DIspečerský GRAfický SysTém. Je nadstavbou těchto systémů:

  • systémy Měření elektrické práce
  • systém DICOM 2001

Systémy měření elektrické práce

Zajišťují synchronní sběr údajů o elektrické práci z měřených bodů (předávací místa, rozvodny, výrobny el. energie atd.) v reálném čase. Mohou být použity systémy sběru elektrické práce z produkce OSC, a.s. nebo cizích firem. Systémy je možné navzájem zálohovat nebo zdvojovat. Pro komunikaci s měřenými místy systémy využívají přímé linky (metalické či optické) nebo GSM sítě - GPRS.

Do nadřazeného systému DIGRAST předávají systémy měření práce naměřená data přes síťové rozhraní TCP/IP buďto přímou komunikací nebo přes SQL databázi.

Systém DICOM 2001

je jádrem celého systému DIGRAST. Vykonává funkci datového serveru zpracovávaných dat. Toto specializované programové vybavení pracuje v operačním systému Windows 2000/XP jako služba. Využívá všech moderních technologií těchto systémů - Scripting Host, XML, OLE-DB, COM/DCOM/COM+.

Strukturu i způsob zpracování dat v systému DICOM2001 lze jednoduchým způsobem konfigurovat dle požadavků uživatele pomocí Java Scriptu nebo VB Skriptu a parametrizace v jazyce XML.

Zpracování datových veličin (počítané nebo měřené) probíhá s minutovou periodou. U každé datové veličiny systém zpřístupňuje aktuální hodnotu a historii. Historie je přístupná do uživatelem požadované hloubky - zpravidla 2 roky.

Počítané veličiny jsou logicky děleny do soustav, kde soustavou se rozumí odběratel nebo dodavatel do regionu. U každé soustavy jsou počítány stejné veličiny:

  • aktuálně připojený příkon soustavy
  • průměrný připojený příkon soustavy od začátku hodiny
  • aktuálně odebraná energie od začátku hodiny
  • povolený příkon do konce hodiny
  • aktuálně připojitelný příkon soustavy

 

Systém má propracovaný událostní systém, který umožňuje analyzovat výjimečné stavy vzniklé během provozu. Systém DICOM2001 může pracovat na jednom počítači, ale pro zvýšení spolehlivosti lze použít i více strojů, kdy na všech strojích pracují identické konfigurace systému DICOM2001 s funkcí automatické zálohy.

Uživatelské funkce stanic DIGRAST

Stanice DIGRAST prezentují data zpracovávaná systémem DICOM2001. Všechny stanice jsou z uživatelského hlediska identické. Využívají platformu Windows 95 a vyšší.

Nabízí tyto funkce:

  • Monitorování aktuálních veličin soustavy. Aktuální veličiny jsou přehledně vidět na panelu, kde si uživatel může navolit soustavy u jakých chce veličiny sledovat. Aktuální veličiny jsou určeny konfigurací systému DICOM2001.
  • Prezentace aktuálních a historických hodnot veličin ve formě grafů a tabulek. Aktuální graf se dynamicky vyvíjí v čase čímž dává dispečerovi velice názorný přehled o odběrech v jednotlivých soustavách. Aktuální průběh lze porovnávat s historickými hodnotami, lze do něj promítat meze nebo predikce. Překročení mezí veličin lze signalizovat akusticky, je možno zobrazovat bilance a porovnávat je s aktuálními průběhy. Všechny průběhy v grafu je možné prohlížet i ve formě tabulek. Vše je pak možné vytisknout na tiskárně.
  • Provozní deník. Registruje výjimečné události vzniklé na předávacích místech, na trasách od sběrných míst ke koncentrátoru, v systémech Měření el. práce nebo v systému DICOM2001. Má kapacitu 30 000 událostí.