Podpůrné služby

Hledáte možnosti, jak zvýšit efektivitu provozu Vašeho energetického zařízení? Využijte jeho potenciálu pro poskytování podpůrných služeb.

Co jsou to podpůrné služby?

Podpůrné služby jsou činnosti provozovatelů energetických zařízení připojených k elektrizační soustavě, poskytované provozovateli přenosové soustavy za účelem zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy České republiky. Jednotlivé podpůrné služby jsou Kodexem přenosové soustavy definovány jako:

 • primární regulace frekvence (f) bloku
 • sekundární regulace výkonu (P) bloku
 • terciární regulace výkonu (P) bloku
 • rychle startující 10 minutová záloha (quick start)
 • dispečerská záloha
 • sekundární regulace napětí a jalových výkonů (U/Q)
 • snížení výkonu
 • změna zatížení
 • schopnost ostrovního provozu
 • schopnost startu ze tmy

Co Vám přinese poskytování podpůrných služeb?

Certifikát BS

Hlavním přínosem plynoucím z poskytování podpůrných služeb je zvýšení přidané hodnoty vyrobené elektrické energie. Jinými slovy, kromě tržeb za dodávku silové energie můžete získat navíc i tržby za poskytnuté podpůrné služby.

I stojící zařízení může přinášet tržby!

Poskytování podpůrných služeb rychle startující 10 minutová záloha, nebo dispečerská záloha spočívá v zajištění schopnosti najetí a zatížení zařízení na povel dispečera přenosové soustavy.Zařízení tedy může poskytovat podpůrné služby a přinášet Vám tržby, i když není v provozu.

Jak dosáhnout schopnosti poskytovat podpůrné služby?

Jednoduše řečeno, stačí splnit podmínky certifikace dané podpůrné služby, získat certifikační protokol a následně se uplatnit na trhu s podpůrnými službami.Ve skutečnosti se však jedná o postupný proces, kterého se účastníte Vy, jako provozovatel energetického zařízení, certifikační autorita a provozovatel přenosové soustavy.Tento proces sestává z jednotlivých, vzájemně navazujících kroků.Prvním, velmi důležitým krokem je posouzení možností a regulačních vlastností energetického zařízení, na základě kterého se rozhodnete, které podpůrné služby chcete na svém zařízení poskytovat.Druhým krokem je zpracování žádosti, ve které informujete provozovatele přenosové soustavy o záměru poskytovat vybrané podpůrné služby. Na základě této žádosti stanoví provozovatel přenosové soustavy termín úvodního jednání a seznam technických údajů, které musíte zajistit. Jedná se především o Studii provozních možností energetického zařízení poskytovat podpůrné služby a Studii provozních variant, které ve spolupráci s Vámi zpracovává certifikační autorita.Třetím krokem je příprava a ověření schopnosti zařízení poskytovat vybrané podpůrné služby, završená provedením certifikačního měření dle požadavků Kodexu přenosové soustavy a vystavením příslušných certifikačních protokolů.V případě požadavku provozovatele přenosové soustavy na automatický přenos dat mezi energetickým zařízením a dispečinkem provozovatele přenosové soustavy, je čtvrtým krokem vybavení energetického zařízení terminálem energetického objektu.Posledním krokem je uzavření příslušných smluv o poskytování podpůrných služeb s provozovatelem přenosové soustavy a následné uplatnění Vaší nabídky na trhu s podpůrnými službami.

Proč využít služeb OSC, a.s.?

Firma OSC, a.s. se problematikou přípravy, certifikace a provozu energetických zařízení v podpůrných službách zabývá po celou dobu existence Kodexu přenosové soustavy a trhu s podpůrnými službami.Rozsah činností firmy OSC, a.s. pokrývá celou oblast přípravy energetického zařízení pro poskytování podpůrných služeb:

 • komplexní poradenství od posouzení technických možností zařízení až po zpracování podkladů pro manažerské rozhodování
 • zpracování Studií požadovaných provozovatelem přenosové soustavy
 • provedení, zajištění nezbytných úprav a seřízení provozu energetického zařízení
 • vybavení zařízení terminálem energetického objektu - TELE
 • provedení certifikačních měření a vystavení certifikačních protokolů

 

Zkušenosti OSC, a.s. s přípravou energetických zařízení pro poskytování podpůrných služeb vychází z celé řady již realizovaných akcí, ze kterých vybíráme: systémové elektrárny ČEZ, a.s., teplárny Červený Mlýn, Přerov, Olomouc, Ústí nad Labem a provozy Sokolovské uhelné, a.s.