Regulace & řízení

Během provozu každého energetického zařízení dochází k jeho opotřebování a následným opravám. Jedním z mnoha důsledků těchto procesů je změna technických parametrů zařízení.

Proč seřizovat provozované zařízení?

Správná funkčnost provozovaného zařízení jako celku je součinem vyhovujícího stavu technologie a správného nastavení regulačních obvodů. Každé provozované zařízení však mění díky nejrůznějším vlivům postupně své vlastnosti. Proto je vhodné čas od času seřídit jeho regulační obvody. Mezi hlavní přínosy takového správného seřízení patří:

 • Zvýšení stability a spolehlivosti provozovaného zařízení.
 • Snížení emisí.
 • Zvýšení účinnosti.
 • Snížení namáhání akčních orgánů.

 

Při seřizování je rovněž možné na základě provozních zkušeností doplnit další, nové řídicí funkce. Výhodou takovýchto vylepšení pak obvykle jsou:

 • Zvýšení komfortu a bezpečnosti obsluhy zařízení.
 • Nové funkce energetického zařízení.
 • Snížení personální náročnosti obsluhy.

Kdy je čas vyhledat služby v oboru seřizování regulačních obvodů?

 • Při podezření na zhoršení funkcí zařízení.
 • Po provedených běžných opravách - jako kontrola nebo korekce nastavení regulačních a řídicích obvodů.
 • Po dílčích výměnách částí zařízení (nové ventily atp.).
 • Při instalaci nového zařízení.
 • Při požadavku na zlepšení stávajících parametrů energetického zařízení nebo jeho částí.

 

Graf snižování

Co vám nabízíme?

 • Komplexní služby, počínaje identifikací závad přes analýzu chování po nalezení příčin, návrh a realizaci řešení.
 • Rozbor chování vlastního zařízení (technologie) a zjišťování závad v jeho funkci.
 • Aktualizaci dokumentace po provedení zásahů.
 • Modifikaci provozního předpisu, pokud to zásah do regulací vyžaduje.

Jak probíhají seřizovací práce?

Seřizovací práce probíhají ve třech fázích.

Identifikace - představuje seznámení se s problémem. Může mít v závislosti na povaze řešeného problému podobu studia dokumentace, detailní prohlídky zařízení, získání provozních dat ze zařízení, diskuse s provozními pracovníky. Nejčastější je kombinace těchto postupů. Výsledkem jsou podklady pro následnou analýzu.

Analýza - zjištění skutečné příčiny problémů na základě podkladů z předchozí fáze. Obě fáze se přitom mohou částečně prolínat. Analýza zahrnuje jak rozbor chování regulačních obvodů tak vlastní technologie zařízení - "železa". Výsledky analýzy slouží pro vlastní řešení problému ve třetí fázi.

Syntéza - řešení problému v souladu s požadavky zákazníka. Na základě výsledků analýzy problému jsou navrženy úpravy nastavení nebo struktury regulačních obvodů, které jsou implementovány do ŘS, oživeny, seřízeny a předány provozovateli do trvalého provozu. Součástí syntézy je často zadokumentování změny, úprava nebo vytvoření provozního předpisu nebo doporučení dalších opatření pro údržbu a provoz zařízení.Jednotlivé fáze mohou mít různý průběh a rozsah v závislosti na charakteru a složitosti problému.

Jaké nároky jsou během prací kladeny na provozovatele?

Vzhledem k tomu, že seřizovací práce jsou prováděny na zařízení provozovatele, je nutná dobrá oboustranná koordinace a spolupráce. Mezi obvyklé požadavky na plnění ze strany provozovatele patří:

 • Poskytnutí nezbytné dokumentace.
 • Umožnění detailní obhlídky odstaveného zařízení.
 • Možnost komunikace s personálem.
 • Poskytnutí záznamů z provozu.
 • Možnost provádění provozních zkoušek na provozovaném zařízení.
 • Umožnění zásahu do řídícího systému.

Co dělat, pokud se rozhodnete seřídit vaše zařízení ?

Zavolejte nám. V nejkratším možném termínu se dohodneme na schůzce, na které dojde k vyjasnění vašeho problému. Díky šíři záběru společnosti OSC, a.s. rozhodně nalezneme společně řešení, vyhovující vašim možnostem a požadavkům.