Technologie

Provozujete energetickou výrobnu vybavenou spalovacím zařízením na tuhá, plynná nebo kapalná paliva?

Co nabízíme

Firma OSC, a.s. poskytuje široké spektrum služeb, týkajících se provozu technologických zařízení energetických výroben. Nabízené služby lze rozdělit do dvou skupin:

 • řešení provozních problémů zařízení,
 • optimalizace provozu zařízení při maximálním využití jeho stávajících možností.

 

Přínos pro zákazníka spočívá ve zvýšení ekonomie a efektivnosti provozu technologického zařízení (např. redukcí tvorby NOX , snížením poruchových výpadků zařízení vlivem nevhodného provozování, rozšířením regulačního rozsahu zařízení, uzpůsobením provozu zařízení na změnu palivové základny nebo po konstrukčních úpravách, ap.).Předností firmy OSC, a.s. je schopnost poskytovat služby v rozsahu od elementárních činností (např. stanovení charakteristik vzduchových klapek) až po komplexní řešení rozsáhlých úkolů (provedení analýzy, zpracování návrhu řešení, vypracování projektu a zajištění realizace potřebných úprav technologického zařízení, upravení regulačních algoritmů a jejich implementace do řídících systémů).Své služby firma OSC, a.s. poskytuje jak formou jednorázových akcí, tak i v rámci servisních (opakovaných) prací. Řešení úkolů vychází ze záznamů provozních dat získaných ze systémů SKŘ, z výsledků vlastních technologických měření a z dalších dostupných podkladů. Na základě zpracování a podrobné analýzy všech získaných dat, charakterizujících chování technologického zařízení nebo funkčního celku, je navržen a realizován nejvhodnější způsob řešení.

Pro koho jsou naše služby určeny

Poskytované služby jsou určeny:

 • provozovatelům energetických výroben
 • dodavatelům technologických zařízení energetických výroben

 

Firma OSC, a.s. může vystupovat i jako nezávislý subjekt při expertízách, posouzeních či ověřovacích měřeních v rámci smluvních vztahů mezi dodavateli a odběrateli technologických zařízení pro energetické výrobny. Nabízené služby lze aplikovat na všechny typy kotlů (uhelné granulační, roštové i fluidní, na plynná, kapalná i alternativní paliva) a pro standardní točivé stroje (turbogenerátory, ventilátory a čerpadla).

Spektrum nabízených služeb

Do široké škály služeb, nabízených v oblasti podpory provozu technologických zařízení v energetických výrobnách, patří:

 • stanovení a využití provozních rezerv zařízení (důležité i při úvahách o rozšíření regulačního rozsahu nebo o poskytování podpůrných služeb)
 • optimalizace spalovacího procesu (snížení produkce NOx, potlačení tvorby strusky, zlepšení dynamiky spalování)
 • stanovení účinnosti kotlů dle ČSN EN 12952-15
 • adaptace provozu spalovacího zařízení na změnu palivové základny
 • návrhy a realizace úprav konstrukce technologických celků zařízení (hořáky, práškovody, vzduchovody)
 • další služby jako poskytování spolupráce nebo technického dohledu při rekonstrukcích technologických zařízení v oblasti přípravy paliva a spalování, vypracování srovnávacích studií různých provozních zařízení, ověřování vybavenosti kotlů podle platných norem, poskytování operativní technické pomoci při řešení aktuálních problémů.

 

Uvedené služby se skládají z řady dílčích činností, které jsou zákazníkům poskytovány i samostatně. Jedná se o:

 • ultrazvukové měření průtoků kapalin proudících v potrubích
 • síťové měření průtoků a teplot vzduchu a spalin
 • stanovení mezní propustnosti vzduchospalinových tras
 • určení vlastností a charakteristik klapek, podavačů paliva, ventilátorů a čerpadel
 • stanovení tepelných a hmotových bilancí mlýnic, chladicích okruhů a tepelných výměníků
 • měření dynamiky mlýnských okruhů
 • diagnostiku pracovních oblastí ventilátorů, čerpadel a turbogenerátorů
 • ověření přesnosti provozních měřidel tlaku a průtoku vzdušin a kapalin

Přístrojové vybavení

Firma OSC, a.s. disponuje kvalitní měřící technikou tvořící kompletní měřicí řetězec, který zahrnuje širokou škálu čidel a převodníků, měřicí ústředny a SW vybavení pro zpracování a analýzu naměřených dat.


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop