Vodní elektrárny

Vodní hospodářství je nedílnou součástí každé energetické výrobny a průmyslového podniku. Jsme připraveni poskytnout Vám širokou paletu služeb při řešení Vašich problémů.

Co nabízíme?

Firma OSC, a.s. již dlouhou řadu let poskytuje své služby v oblasti hydroenergetiky, vodního hospodářství průmyslových podniků a vodárenství. Našimi zákazníky jsou domácí i zahraniční výrobci a provozovatelé vodních strojů, správci toků, provozovatelé vodních hospodářství a vodárenské podniky. Naše zkušenosti Vám nabízíme především v následujících oblastech:

 • optimalizace provozu vodních elektráren, čerpadel a čerpacích stanic
 • garanční měření vodních turbín, čerpadel, horkovodů ap.
 • dynamické zkoušky, ověřování, seřizování a návrhy protirázových ochran
 • zkoušení regulátorů
 • diagnostická měření

 

Vybavenost moderní měřící a výpočetní technikou nám umožňuje nabízet i řadu dalších služeb, vycházejících z potřeb zákazníků, které jsou často unikátní a nestandardní. Při řešení těchto problémů spolupracujeme s celou řadou špičkových odborníků a pracovišť, např. VUT Brno, ČVUT Praha, Techlab Praha a Hydrometrics CS.

Graf účinnosti

Optimalizace provozu vodních elektráren, čerpadel a čerpacích stanic

Cílem optimalizace provozu zařízení je vždy ekonomický přínos, kterého lze dosáhnout:

 • zvýšením provozní účinnosti stroje
 • minimalizací mechanického namáhání stroje
 • optimálním rozdělováním zatížení mezi více strojů
 • poskytováním podpůrných služeb pro ČEPS, a.s.

 

Optimalizace provozu zařízení spočívá v:

 • stanovení optimálních provozních diagramů s využitím výsledků měření účinností, kavitací, vibrací, pulsací (tlaku, výkonu, mechanických sil a momentů) a hydraulického tahu a zatížení konstrukcí
 • seřízení regulačních obvodů
 • dosažení podmínek pro certifikaci podpůrných služeb

 

Součástí optimalizace může být i vytvoření modelu regulované soustavy a regulačních obvodů zařízení. Optimalizace provozu zařízení s využitím modelu přináší množství výhod, plynoucích především z minimalizace doby a počtu provozních zkoušek vlastního zařízení.

Garanční měření vodních turbín, čerpadel

Naše pozice jediného nezávislého zhotovitele garančních měření v České republice Vám zaručuje objektivní ověření garantovaných parametrů zkoušeného zařízení. Jaké jsou naše přednosti uplatňované při garančním měření?

 • dlouholeté zkušenosti a používání moderních metod v souladu s platnými normami
 • vzájemné statistické porovnávání výsledků více měřících metod
 • zpracování předběžných mezivýsledků, které jsou zákazníkovi předkládány již v průběhu měření
 • široká škála používaných metod měření průtoku (Gibsonova metoda, metoda Winter - Kennedy, objemová metoda, měření ultrazvukem, měření hydrometrickými vrtulemi, měření pomocí škrtících orgánů - clony, dýzy)

 

Součástí garančních měření je i prokazování garantovaných hodnot kvality regulací a automatických pochodů včetně certifikace pro poskytování podpůrných služeb.

Zkoušení regulátorů

Provádíme rovněž zkoušení hydraulických částí regulátorů a jejich návaznosti na technologii podle platných norem. Sledovány jsou zejména následující parametry:

 • doby závěru a otevření akčních orgánů a maximální rychlosti pohybu servomotorů
 • průtočné a statické charakteristiky regulačních šoupátek a necitlivosti regulátorů
 • frekvenční charakteristiky regulátorů

Dynamické zkoušky potrubních systémů

V oblasti potrubních systémů, jako jsou přivaděče vodních elektráren, vodovodní řady či horkovodní sítě nabízíme následující standardní služby:

 • realizace a vyhodnocení dynamických zkoušek potrubních systémů
 • získání projekčních podkladů měřením na díle
 • sestavení matematického modelu pro simulaci vlastností hydraulického systému
 • návrh protirázové ochrany, její ověření a seřízení na díle
 • měření na několika vzdálených stanovištích současně s vzájemnou časovou synchronizací

Diagnostická měření

Jako doplněk k vibrační diagnostice nabízíme sledování dalších charakteristických veličin (pulsace tlaku, kývání výkonu, mechanické výchylky atd.).


Opatření koronavirus

V souvislosti s přijímanými preventivními opatřeními pro snížení rizik nákazy koronavirem přistupuje ČEZ, a. s., k omezování setkávání větších skupin osob. Opatření se týká také organizace školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD. Z toho důvodu přistupujeme k mimořádnému operativnímu prodloužení platnosti kvalifikace vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů KE/EVD o jeden rok.

Vedoucím práce a odpovědným osobám, kterým končí platnost školení v období od 9.3.2020 do 31.12.2020, bude automaticky prodloužena jeho platnost o 1 rok, tj. na stejné datum do roku 2021.
Zároveň vás tímto vyzýváme k pečlivému zvážení nutnosti školení nových vedoucích práce a odpovědných osob (včetně těch, kterým skončila platnost školení před 9. 3. 2020) v případech, kdy jste schopni činnosti vykonávané na našich provozovnách vykrýt stávajícími, již proškolenými, zaměstnanci.

V případech, kdy školení nového vedoucího práce a odpovědné osoby je z provozních hledisek nezbytné, pak bude zajištěno stávajícím způsobem.

Přizpůsobte organizaci práce na provozovnách ČEZ KE/EVD takovým způsobem, abyste ji byli schopni vykonávat v největší možné míře pomocí stávajících, již vyškolených vedoucích práce.

Uplatněte stejná opatření ve vašich firmách i u vašich subdodavatelů.

Úplná informace je na webových stránkách školení dodavatelů.

 

Omlouváme se, ale v návaznosti na vládní nařízení jsme do odvolání přerušili provoz všech našich zákaznických center a kontaktních míst.

Uděláme vše pro to, abychom i v této složité situaci pro Vás zajistili co nejdostupnější zákaznický servis. Své požadavky můžete vyřídit ve webové aplikaci ČEZ ON-LINE, na stránce pro on-line požadavky nebo na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Vyřešte své požadavky jednoduše on-line

ČEZ ON-LINE

Nebo na této stránce

Zákaznická linka ČEZ prodej

Pro požadavky na produkty a služby

800 810 820

Denně od 7 do 20 hodin

Kontaktní linka ČEZ Distribuce

Pro poruchy a technické požadavky

800 850 860

Nonstop