Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Podpora Plyn Daň ze zemního plynu

Daň ze zemního plynu

Informace o sazbách daně ze zemního plynu.

Od 1. ledna 2008 je účinný Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dále jen „Zákon“). Tímto Zákonem se zavádí daň ze zemního plynu a jsou jím dotčeny všechny právnické i fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli.

Podle toho, k jakému účelu je zemní plyn dodáván, je k dodávce zemního plynu přiřazena sazba daně stanovená Zákonem. Zákon rozlišuje následující účely použití zemního plynu:

Pokud používáte veškerý nakupovaný zemní plyn k výrobě tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (tzn., že zemní plyn používáte jako nosič tepelné energie uvolněné spálením, např. pro vytápění budov, ohřev vody, technologii výroby apod.), zemní plyn vám bude automaticky fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh. Nevyplňujte a nezasílejte Čestné prohlášení.

Zákazníci, kteří používají nakupovaný zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a domovních kotelnách, postupují podle bodu Zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách.

Pokud používáte zemní plyn pro stacionární motory, pro stroje používané při stavbách nebo pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty podle § 4 písm. c) Zákona, vyplňte prosím Čestné prohlášení,

V Čestném prohlášení prosím vyplňte požadované údaje, zejména výrobní číslo a typ měřicího zařízení, přes které odebíráte zemní plyn určený pro výše uvedené účely, a označte zaškrtávací pole B.

Čestné prohlášení zasílejte

 • kategorie Velkoodběratel a Malé a střední firmy zasílejte elektronicky na emailovou adresu info@cezesco.cz.
 • kategorie Domácnost a Maloodběratel: na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, 303 28

V případě, že od vás Čestné prohlášení neobdržíme, zemní plyn vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Žádáme vás o vyplnění Čestného prohlášení, pokud:

 • používáte zemní plyn pro pohon motorů (tzn. pohon automobilů na stlačený zemní plyn neboli CNG), nebo
 • jste majitelem plničky CNG, nebo
 • používáte zemní plyn pro jiné účely (např. využití zemního plynu jako chemické suroviny) podle § 4 písm. a) Zákona.

V Čestném prohlášení prosím vyplňte požadované údaje, zejména výrobní číslo a typ měřicího zařízení, přes které odebíráte zemní plyn určený pro pohon motorů nebo pro jiné účely, a označte zaškrtávací pole A.

Čestné prohlášení zasílejte

 • kategorie Velkoodběratel a Malé a střední firmy zasílejte elektronicky na emailovou adresu info@cezesco.cz.
 • kategorie Domácnost a Maloodběratel: na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, 303 28

Zemní plyn vám bude fakturován s nulovou sazbou daně.

V případě, že od vás Čestné prohlášení neobdržíme, zemní plyn vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Co se stane, pokud zemní plyn dodaný původně za účelem pohonu motorů nebo k jiným účelům použijete k výrobě tepla nebo pro stacionární motory?

Podle § 3 Zákona se stáváte plátcem daně s povinností se registrovat a podat daňové přiznání.

Zákon od daně osvobozuje zemní plyn dodaný pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách podle § 8 odst. 1 písm. a) Zákona.

Domácnosti

Nevyplňujte a nezasílejte Čestné prohlášení, pokud jste zákazník kategorie Domácnost, tzn. uzavřeli jste smlouvu na dodávky zemního plynu pro kategorii Domácnost. Zemní plyn vám bude automaticky fakturován jako zemní plyn osvobozený od daně.

Domovní kotelny

Žádáme vás o vyplnění Čestného prohlášení, pokud jste z hlediska Zákona domovní kotelnou.

Co je to domovní kotelna?

Níže uvádíme současný výklad Ministerstva Financí ČR k pojmu domovní kotelna pro účely osvobození zemního plynu od daně z plynu, tak jak je zveřejněn ve Sdělení MF ČR k výkladu některých pojmů – ekologické daně na webových stránkách České daňové správy.

Pro účely části 45 zákona, se domovní kotelnou rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Domovní kotelna může dodávat teplo i do jiných bytových domů, pokud v každém z vytápěných bytových domů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

V Čestném prohlášení prosím vyplňte požadované údaje, zejména výrobní číslo a typ měřicího zařízení, přes které odebíráte zemní plyn určený pro výrobu tepla v domovních kotelnách dle § 8 odst. 1 písm. a) Zákona, a označte zaškrtávací pole C.

Čestné prohlášení zasílejte

 • kategorie Velkoodběratel a Malé a střední firmy zasílejte elektronicky na emailovou adresu info@cezesco.cz.
 • kategorie Domácnost a Maloodběratel: na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, 303 28

V případě, že od vás Čestné prohlášení neobdržíme, zemní plyn vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Co se stane, pokud použijete osvobozený zemní plyn k jiným účelům, než pro výrobu tepla v domovní kotelně?

Podle § 3 Zákona se stáváte plátcem daně s povinností se registrovat a podat daňové přiznání.

Zákon umožňuje osvobodit od daně zemní plyn, který je určen:

 • k výrobě elektřiny podle § 8 odst. 1 písm. b) Zákona,
 • pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, pokud je teplo z kombinované výroby dodáváno domácnostem podle § 8 odst. 1 písm. c) Zákona,
 • jako pohonná hmota pro plavby po vodách v ČR (kromě soukromých rekreačních plavidel) podle § 8 odst. 1 písm. d) Zákona,
 • v metalurgických procesech* podle § 8 odst. 1 písm. e) Zákona,
 • k mineralogickým postupům** podle § 8 odst. 1 písm. f) Zákona,
 • k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla podle § 8 odst. 1 písm. g) Zákona.

Žádáme vás o zaslání kopie povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, jestliže se stanete držitelem tohoto povolení. Jestliže od vás kopii povolení obdržíme, bude vám dodaný zemní plyn fakturován jako zemní plyn osvobozený od daně z plynu.

Kopie povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně zasílejte

 • kategorie Velkoodběratel a Malé a střední firmy zasílejte elektronicky na emailovou adresu info@cezesco.cz.
 • kategorie Domácnost a Maloodběratel: na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, 303 28

Dodaný zemní plyn vám bude fakturován jako zemní plyn osvobozený od daně z plynu.

V případě, že od vás kopii povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně neobdržíme, zemní plyn vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Jak získat povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení podejte na váš místně příslušný celní úřad. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 9 Zákona. Pro další informace kontaktujte váš místně příslušný celní úřad.

Jaké povinnosti má držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně?

V souladu s § 19 Zákona je držitel povolení povinen vést měsíčně evidenci o množství:

 • nabytého plynu,
 • spotřebovaného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně
 • spotřebovaného plynu osvobozeného od daně

V souladu s § 19 Zákona je držitel povolení povinen oznámit celnímu úřadu změnu údajů uvedených v žádosti o povolení, např. změnu typu a výrobního čísla plynoměru nebo změny v obchodním rejstříku. V případě neoznámení může být držitel povolení sankcionován za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Co se stane, pokud použijete osvobozený zemní plyn k jiným účelům, než na jaké se vztahuje osvobození?

Podle § 3 Zákona se stáváte plátcem daně s povinností se registrovat a podat daňové přiznání. 

Zemní plyn může být dodán bez daně pouze v případě, že kupující je dodavatelem ve smyslu Zákona (definice dodavatele § 2 odst. 1 písm. b) Zákona) a zároveň je držitelem povolení k nabytí plynu bez daně podle § 13 Zákona.

Žádáme vás o zaslání kopie povolení k nabytí plynu bez daně, pokud se stanete držitelem tohoto povolení. Jestliže od vás kopii povolení obdržíme, bude vám dodaný zemní plyn fakturován bez daně z plynu v souladu s § 12 Zákona.

Kopie povolení k nabytí plynu bez daně zasílejte

 • kategorie Velkoodběratel a Malé a střední firmy zasílejte elektronicky na emailovou adresu info@cezesco.cz.
 • kategorie Domácnost a Maloodběratel: na adresu ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, 303 28

Dodaný zemní plyn vám bude fakturován bez daně z plynu.

V případě, že od vás kopii povolení k nabytí plynu bez daně neobdržíme, zemní plyn vám bude automaticky dodáván pro účel výroby tepla podle § 4 písm. b) Zákona a fakturován se sazbou daně 30,60 Kč/MWh.

Jak získat povolení k nabytí plynu bez daně?

O vydání povolení rozhoduje celní úřad. Návrh na vydání povolení podejte na váš místně příslušný celní úřad. Náležitosti návrhu jsou stanoveny v § 13 Zákona. Jednou z podmínek vydání povolení je předložení dokladu prokazujícího, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s plynem. Pro další informace kontaktujte váš místně příslušný celní úřad.

Jaké povinnosti má držitel povolení k nabytí plynu bez daně?

V souladu s § 18 Zákona je držitel povolení povinen vést měsíčně evidenci o množství např.:

 • nabytého plynu,
 • dodaného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně,
 • dodaného plynu osvobozeného od daně,
 • dodaného plynu bez daně atd.

Co se stane, pokud použijete plyn nabytý bez daně pro vlastní spotřebu?

Podle § 3 Zákona se stáváte plátcem daně s povinností se registrovat a podat daňové přiznání.

Jestliže spotřebujete zemní plyn na jiný účel, než k jakému vám byl dodán, stáváte se dle § 3 Zákona plátcem daně z plynu. Zákon vám ukládá povinnost registrovat se u vašeho místně příslušného celního úřadu a dodanit takto spotřebovaný zemní plyn v daňovém přiznání, které sami podáte na celní úřad.

Za zdanění zemního plynu v takovém případě tedy zásadně neodpovídá dodavatel plynu. Povinnost zdanit zemní plyn je Zákonem uložena konečnému spotřebiteli, resp. dodavateli, který nabyl plyn bez daně na základě povolení.

Pro názornost uvádíme některé případy, které v praxi mohou nastat:

 • např.: plyn, který byl původně určený pro pohon motorů (CNG), spotřebujete pro výrobu tepla – viz § 3 odst. 1 písm. c) Zákona,
 • např.: osvobozený zemní plyn určený k metalurgických postupům spotřebujete pro výrobu tepla – viz § 3 odst. 1 písm. d) Zákona,
 • v případě, že jste dodavatel a zemní plyn je Vám na základě povolení dodáván bez daně, spotřebujete tento zemní plyn např. na výrobu tepla či k pohonu motorů (CNG) – viz § 3 odst. 1 písm. e) Zákona.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more