Zpět

Jak se skládá cena elektřiny

Skladba ceny elektřiny a výpočet celkové roční platby za elektřinu.

Cena elektřiny pro oprávněného zákazníka je složena ze dvou základních částí.

1. Cena silové elektřiny, která se skládá ze tří položek:

 • Pevná měsíční cena
 • Cena elektřiny ve vysokém tarifu (VT)
 • Cena elektřiny v nízkém tarifu (NT)

2. Regulovaná platba za dopravu elektřiny, která je určena tzv. Pevnou cenou distribuce.

Pevná cena distribuce se skládá:

  • Měsíční plat za příkon
  • Plat za distribuované množství elektřiny ve VT
  • Plat za distribuované množství elektřiny ve NT
  • Cena systémových služeb
  • Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla
  • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. (OTE)
Systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Jedná se zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.
Cena za distribuci (dopravu elektřiny) je dána cenovými rozhodnutími ERÚ. Ceny najdete v námi zveřejňovaných cenících
Ceny elektřiny na liberalizovaném trhu mají více části. První z nich, cenu za dopravu elektřiny, stanovuje ERÚ cenovými rozhodnutími na základě podkladů předložených provozovateli sítí. Ani ERÚ však nestanovuje ceny zcela libovolně. Pravidla pro stanovení těchto cen jsou předem určena energetickou legislativou. ERÚ také stanovuje cenu systémových služeb, cenu za činnosti Operátora trhu s elektřinou a výši příspěvku k ceně elektřiny na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů elektřiny. Naopak , cenu silové elektřiny, stanovuje volně každý obchodník sám.
Žádná platba za jistič v současnosti neexistuje. Jedná se o platbu za rezervovaný příkon, kde výše částky je dána jmenovitou hodnotou jističe (počtem ampérů). Ve své podstatě jde o platbu za to, jaký prostor pro přenos elektřiny je vašemu odběrnému místu rezervován. Lze říci, že tak zprostředkovaně hradíte příslušnou část nákladů vynaložených na vybudování a údržbu energetické distribuční soustavy.
Skupina ČEZ nabízí své produkty za stejnou cenu na celém území ČR. Od 1.1.2006 dochází navíc z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu i ke sjednocení doposud regionálně odlišných poplatků za dopravu elektřiny na distribučních územích Skupiny ČEZ.
 
Mnohdy se o tom vůbec nedozvím a potřebuji si v této souvislosti vyřídit v bance vyšší limit pro bezhotovostní placení.
Ke změně cen dochází zpravidla jednou za rok, a to většinou k 1. lednu. Potřebné informace o změnách cen lze nalézt s dostatečným předstihem na našich obchodních místech. Nejrychleji tyto informace doplněné například o možnost výběru optimální sazby, popř. simulaci spotřeby domácnosti lze získat na internetu a v neposlední řadě vám informace samozřejmě sdělí pracovníci Zákaznické linky, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přesnou informaci o výši vašich záloh na další období naleznete v rozpisu plateb, který je součástí roční zúčtovací faktury. Tyto a další informace naleznete také v naší MŮJ ČEZ na www.cez.cz.
Struktura ceny vypadá pro zákazníka opravdu poměrně složitě. Je však třeba říci, že respektuje zákonná nařízení a především logiku poskytování služeb. Vám doručená faktura v podstatě zahrnuje fakturaci pro několik subjektů, a proto jsou od sebe odděleny i jednotlivé služby (silová elektřina, distribuční platby, systémové služby, platba Operátorovi trhu za zúčtování odchylek a Příspěvek na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla). Stejnou strukturu ceny lze od 1.1.2006 očekávat u všech zákazníků, tj. i u domácností.
Velmi stručně lze říci, že cenu na liberalizovaném trhu lze vypočítat jako součet ceny silové elektřiny a ceny regulovaných poplatků za distribuci elektřiny. Každá z těchto položek se dále skládá z pevné měsíční platby a ceny za odebranou MWh (u dvoutarifů je ještě počítáno samostatně za nízký a za vysoký tarif). Přesný postup výpočtu můžete najít v našich cenících, kde je návod s odkazem, které sloupce a jak sčítat či násobit.
Změna účtovaných jednotek přímo souvisí s rozpadem ceny na jednotlivé položky, a to především u regulovaných poplatků. Některé poplatky se pohybují v řádu korun za MWh a pokud bychom i nadále vykazovali kWh, docházelo by mezi cenami v ceníku a cenami na faktuře k rozdílům způsobeným zaokrouhlováním. ERÚ proto vydal cenová rozhodnutí týkající se dopravy elektřiny, kde měrnou jednotkou jsou MWh. Ceny silové elektřiny jsme přizpůsobili novému standardu.
Pevná cena elektřiny a měsíční plat za příkon vám budou rozúčtovány rovnoměrně, tedy jako násobek měsíční částky a počtu měsíců, popř. jejich částí. Spotřeba elektřiny v MWh je v daném odběrném místě rozdělena do jednotlivých dní a měsíců na základě takzvaného typového diagramu dodávky (TDD), což je průměrný průběh spotřeby v jednotlivé distribuční sazbě vytvořený na základě skutečně prováděných měření u velkého množství zákazníků. Platí tedy, že spotřeba v sazbě D02d je rozpočítávána jinak, než v sazbě D45d. Příklad pro sazbu D45d můžete vidět na následujícím grafu.

Na základě takto rozdělené spotřeby je pak v jednotlivých obdobích provedeno ocenění dle příslušného ceníku.

Příklad : Zákazník má přiznánu distribuční sazbu D45d, produkt D Přímotop a jistič 3x25A. Jeho roční spotřeba ve VT (vysoký tarif) je 0,6 MWh a v NT (nízký tarif) je 14,4 MWh. Byl-li odečet proveden 30. 9., pak pro následující vyúčtování budou stálé platby účtovány 3x v cenách roku 2009 a 9x v cenách roku 2010. U spotřeby již není použit tento způsob, tedy vydělení 12ti a násobení příslušným počtem měsíců, ale je využit příslušný typový diagram dodávky. Ten stanovuje, že spotřeba za říjen až prosinec činí 40,3 % a spotřeba od ledna do září následujícího roku 59,7 % roční spotřeby. Z toho vyplývá, že 0,24 MWh z VT a 4,14 MWh z NT zákazník zaplatí dle ceníku pro rok 2009, zbytek dle ceníku 2010.

V případě, že dochází ke změně cen (zpravidla od 1. 1.), můžete využít možnosti samoodečtu za účelem upřesnění vaší spotřeby. Přejete-li si nahlásit nám samoodečet ke konci roku (za účelem vystavení mimořádného zúčtování), je nutné odečíst údaj na elektroměru do 31. 12. Samoodečet lze přijmout ke zpětnému datu, max. však do 30ti kalendářních dnů od provedení odečtu. Stav elektroměru nám můžete nahlásit prostřednictvím Zákaznické linky nebo MŮJ ČEZ.

Pokud platíte měsíční zálohy, je dvanáctá záloha již součástí zúčtovací faktury. Zaplatíte tedy 11 záloh a jednou ročně pak doplatek, popřípadě je vám vrácen přeplatek.
Na Zákaznické lince nebo na kontaktních místech vám rádi ověříme výhodnost aktuální sazby.
Po dobu 24 měsíců mají zákazníci z řad obyvatelstva zajištěnou rezervaci příkonu zdarma. Pokud byl byt odpojen méně než 24 měsíců a nepožadujete navýšení hodnoty hlavního jističe (zvýšení příkonu), poplatek tedy neplatíte.
Pro zákazníky z řad podnikatelů platí stejné pravidlo, avšak lhůta je stanovena na 12 měsíců.
* Platí v případě, že se odběrné místo nachází na distribučním území Skupiny ČEZ. Je-li Vaše odběrné místo na distribučním území jiného distributora, informujte se, prosím, o způsobu vyřízení vašeho požadavku na našich kontaktních místech. Upozornění: Výše uvedené postupy jsou platné k 1.1.2007. Po tomto termínu si vyhrazujeme právo provést změny, o kterých budeme zákazníky informovat na www.cez.cz, nebo na našich kontaktních místech.
Vážení zákazníci, upozorňujeme vás na následující skutečnosti ohledně fakturace elektřiny spojené s daní elektřiny a možným osvobozením od této daně.
Daní z elektřiny bude veškerá odebraná elektřina, pokud nebude zákazníkem doloženo povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny. Pokud nám bude toto povolení dodáno, budeme postupovat dle situace jedním z následujících postupů:
a) povolení je vydáno s platností od 1.1.2008, zákazník doručí povolení po 1.1.2008 a ještě nebyla fakturována elektřina v roce 2008 - fakturace proběhne standardně
b) povolení je vydáno s platností od 1.1.2008, zákazník doručí povolení po 1.1.2008 a již byla fakturována elektřina v roce 2008 - bude vystavena opravná faktura bez daně z elektřiny
c) povolení je vydáno s jiným datumem platnosti než 1.1.2008 (tedy pozdějším) - postup je shodný jako v bodu a) popř. b) s tím rozdílem, že elektřina je osvobozena až od data, ke kterému bylo povolení skutečně vystaveno
Námi stanovený postup vychází z vnitřního pokynu Generálního ředitelství cel č. 73/2007 , kdy dle čl. 4. bod 5 a bod 13 může plátce dodávat energetické produkty od daně osvobozené jen držitelům povolení, kteří ho dodali včas plátci. Ti, kteří podali žádost do 15.1.2008 budou mít v povolení vyznačeno, že je účinné od 1.1.2008. Žádosti podané po 15.1.2008 povedou k vydání rozhodnutí, která budou účinná dnem převzetí povolení odběratelem od celního úřadu.
Veškeré náležitosti spojené s povolením k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny řeší vždy příslušný celní úřad. ČEZ Prodej, a.s. jako obchodník s elektřinou a plátce daně z elektřiny není oprávněn žádným způsobem do procesu vydání či zrušení povolení zasahovat.
 
 
 

 

Pomohly Vám uvedené informace?


POZOR NA PODVODNÉ REKLAMY!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací