Zpět

Jaké jsou zákonné paušální náhrady?

Zákazník má právo na paušální náhradu, pokud

I) dojde k přenesení telefonního čísla se zpožděním nebo

II) dojde ke zneužití přenosu v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele nebo opouštěného poskytovatele služby nebo

III) dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace.

Ad I) Dojde-li k přenesení telefonního čísla se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení, počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží Zákazníkovi za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč. Pokud je současně převáděno více čísel Zákazníka a dojde k prodlení u více než deseti čísel, činí výše paušální náhrady za jedenácté a každé další číslo polovinu uvedených částek.

Ad II) Při zneužití přenosu čísla činí výše paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím přenosu čísla.

Ad III) Nedodrží-li Poskytovatel ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Má-li však Poskytovatel podle Smlouvy právo na obdobné plnění pro případ, že mu Zákazník neposkytne za ujednaných podmínek součinnost při provedení opravy a instalace, a výše tohoto plnění přesahuje částku 200 Kč, náleží Zákazníkovi paušální náhrada za první započatý den prodlení odpovídající výši takového plnění, nejvýše však 1 000 Kč. Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží Zákazníkovi za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400 Kč.

Pomohly Vám uvedené informace?


POZOR NA PODVODNÉ REKLAMY!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací