Zpět

Skladba ceny elektřiny

Od začátku roku 2006 došlo u domácností ke změně způsobu vyúčtování platby za elektřinu. V souvislosti s oddělením obchodních a distribučních činností byly odděleny také související platby.

Cena za elektřinu byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí do vaší domácnosti (tj. poplatky za použití energetické sítě) a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „silovou elektřinu“). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou.

Uvedené platby se dále dělí na dílčí složky, které jsou jednotlivě uváděny jak v ceníku elektřiny, tak na konečném vyúčtování vaší spotřeby.

Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části:

 • pevná cena za měsíc – její výše se liší podle toho, jakou produktovou řadu využíváte;
 • cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu.

Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče, jako je akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu.

Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky

Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje:

 • měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí od proudové hodnoty hlavního jističe ve vaší domácnosti (udávána v ampérech – A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny odeberete. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická náročnost spotřebičů, které můžete najednou využívat, ale tím vyšší je i tento plat. Výměnou hlavního jističe za nižší můžete na pravidelné platbě ušetřit. Předem se ale poraďte se svým dodavatelem nebo kvalifikovaným elektrotechnikem, jaká hodnota bude dostačující pro vaši domácnost a používané spotřebiče.
 • cenu za dopravenou MWh – ta se opět může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.

Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny. tyto služby si můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny.

Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla. V souvislosti se vstupem do EU se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto zdrojů jsou ale vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku.

Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti, která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněž nově stanovená spotřební daň z elektřiny - jedna z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky, takže vám nepřibudou žádné starosti. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.

Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu

Celková roční platba za elektřinu se skládá ze tří částí:

 • a = stálé platby
  12 × měsíční platba za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem + pevná měsíční platba za silovou elektřinu
 • b = platba za spotřebu elektřiny ve VT
  roční spotřeba MWh ve VT × (cena za distribuci 1 MWh VT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh VT silové elektřiny*)
 • c = platba za spotřebu elektřiny v NT (roční spotřeba MWh v NT × (cena za distribuci 1 MWh NT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh NT silové elektřiny*)

Roční platba celkem = a + b + c

* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh

Pomohly Vám uvedené informace?


V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákazníky končících dodavatelů elektřiny

Nemusíte se bát o dodávky elektřiny. Pokud má váš dodavatel problémy, postaráme se o vás bez toho, aniž byste museli kontaktovat naše call centra nebo pobočky. ČEZ je součástí záchranné sítě vytvořené právě pro případ selhání dodavatelů energií. Jsme připraveni plnit roli dodavatele poslední instance. Všichni naši pracovníci proto nyní dělají maximum, abychom vám zajistili dodávky elektřiny. Prosím, nevolejte nám. Spojíme se s vámi sami.

ČEZ je na úkol dodavatele poslední instance dobře připraven. Jsme stabilní a zodpovědná společnost. Naši zákazníci ani zákazníci přicházející od jiných konkurenčních společností se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny.

Jsme s vámi.

Skupina ČEZ

Více informací