Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Sdílení elektřiny v bytovém domě

Jak je to se sdílením elektřiny v bytovém domě?

Sdílení elektřiny v bytovém domě je možné prostřednictvím jediného, tzv. „vůdčího“ odběrného místa. K tomuto místu je připojen společný zdroj. Přes něj se prodávají i přebytky elektřiny nespotřebované v domě (přetoky). Vedle vůdčího odběrného místa ale v domě fungují i přidružená odběrná místa – jednotlivé byty. Platí, že pokud se do sdílení zapojí, můžou si i nadále vybírat vlastního dodavatele elektřiny.

Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci sdílení tzv. alokační klíč – procento elektřiny, kterou odeberou ze společného zdroje. Podle toho se bude společně vyrobená elektřina rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti. Dodavatel elektřiny následně vyúčtuje celkovou spotřebu a od té se odečte množství elektřiny dodané v rámci sdílení.

Sdílení elektřiny umožní vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů nebo podílníci družstva. Projektu se totiž mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje společenstvím vlastníků nebo bytovým družstvem. V tomto případě platí pro schválení instalace pravidla uvedená ve stanovách společenství vlastníků nebo bytového družstva.

Bude také potřeba instalovat nové elektroměry vyššího typu měření (průběhové elektroměry – typ B). Instalace průběhového elektroměru není zpoplatněna, zákazník ale musí na své náklady kvůli jejich osazení připravit elektroměrový rozvaděč.


Koho se sdílení týká?

Sdílet elektřinu nebo být součástí sdílení elektřiny může jak fyzická, tak právnická osoba.

Sdílení elektřiny se mohou účastnit odběrná místa, která jsou společným hlavním domovním vedením připojena do jedné pojistkové skříně.


Kdo spotřebovává vyrobenou energii?

Odběrná místa, která se sdílení účastní a mají v danou chvíli spotřebu elektřiny. Pokud v danou chvíli žádné z míst nemá vlastní spotřebu, energie je dodána do distribuční soustavy a vypořádána na základě smlouvy o výkupu elektřiny.


Jak je vyrobená energie rozdělena?

Odběrná místa, která se sdílení účastní, si dohodnou tzv. alokační klíč. K alokaci mezi jednotlivá přidružená místa připadne energie, která zbude po spotřebě ve vůdčím odběrném místě.

Příklad:

  • Do sdílení jsou zapojena 3 přidružená odběrná místa.
  • 1. přidružené odběrné místo má alokaci 30 %, 2. přidružené místo má alokaci 30 %, 3. přidružené místo má alokaci 40 %.
  • Fotovoltaická elektrárna vyrobí např. 12 kW.
  • Vůdčí odběrné místo, ke kterému je výrobna připojena, spotřebuje 2 kW. Pro alokaci je k dispozici 10 kW.

Níže uvedená tabulka popisuje rozdělení spotřeby dle alokačního klíče.

Aktuální dodávka z fotovoltaické elektrárny je 10 kW

Přidružené odběrné místo 1 Přidružené odběrné místo 2 Přidružené odběrné místo 3
Alokační klíč odběrného místa 30 % 30 % 40 %
Maximální možná spotřeba dle alokačního klíče 3 kW 3 kW 4 kW
Aktuální spotřeba odběrného místa 4 kW 2 kW 1 kW
Aktuální spotřeba odběrného místa z distribuční sítě 1 kW 0 kW 0 kW
Fotovoltaická elektrárna dodá do distribuční sítě (přetoky) 0 kW 1 kW 3 kW

Pro změnu alokačního klíče je zapotřebí oslovit provozovatele výrobny, který u příslušného distributora podá novou žádost o sdílení se seznamem a podpisy všech účastníků sdílení.


Jak je možné si o sdílení požádat?

O sdílení elektřiny žádá provozovatel výrobny u příslušného distributora dle podmínek, které stanoví distributor. Před samotnou žádostí o sdílení musí žadatel o sdílení elektřiny provést následující kroky.

  • Podat žádost o připojení výrobny.
  • Připojit výrobní zdroj k vůdčímu odběrnému místu a uvést výrobnu do trvalého provozu.
  • Sjednat s libovolným obchodníkem s elektřinou smlouvu o výkupu
  • Připravit elektroměrové rozvaděče pro osazení elektroměry pro průběhové měření.

Změny na odběrném místě ve sdílení elektřiny

Přidání/odebrání účastníka sdílení

Provozovatel výrobny podá u příslušného distributora novou žádost o sdílení elektřiny s podpisy všech účastníků sdílení.

Přepis

Sdílení je vázané na odběrné místo. Pokud nový zákazník nesouhlasí se sdílením elektřiny, musí provozovatele výrobny požádat o vyřazení ze sdílení.


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more