Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 


Povinnost dodavatele poslední instance dle § 19g Energetického zákona

Zajištění dodávek elektřiny v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu

Vážení zákazníci, s ohledem na tzv. kontraktační povinnost stanovenou v § 19g zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), v platném znění („EZ“) a § 12 Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění („Nařízení vlády o stanovení cen“), zveřejňujeme tímto informaci o dohodě mezi obchodníky v elektroenergetice, jež jsou součástí vertikálně integrovaného podnikatele, společnostmi ČEZ Prodej, a.s. a ČEZ ESCO, a.s. („ČEZ ESCO“) Dohoda je uzavřena v tomto znění:

Ze strany společnosti ČEZ Prodej, a.s. budou v rámci kontraktační povinnosti podle § 19g EZ obslouženi tito zákazníci odebírající elektřinu:

  • jako zákazníci v domácnosti nebo
  • jako fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo podnikatelé, kteří jsou maloodběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí s odběrem do 50 MWh/rok (včetně) za všechna svá odběrná místa na základě všech smluvních vztahů, které mají být s obchodníkem s elektřinou uzavřeny,

Pokud spadáte kontraktační povinností pod ČEZ Prodej, a.s., kontaktujte nás prosím na telefonu 800 810 820 v době od 7:00 do 20:00.

Ze strany společnosti ČEZ ESCO, a.s. budou v rámci kontraktační povinnosti podle § 19g EZ obslouženi tito zákazníci odebírající elektřinu:

  • jako fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo podnikatelé, kteří jsou maloodběratelé z distribuční sítě na hladině nízkého napětí s odběrem nad 50 MWh/rok za všechna svá odběrná místa na základě všech smluvních vztahů, které mají být s obchodníkem s elektřinou uzavřeny, nebo
  • jako podnikatelé z distribuční sítě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí,

Pokud spadáte kontraktační povinností pod ČEZ ESCO, a.s., veškeré kontakty naleznete zde.

Důvody jsou zejména zajištění odpovídající systémové podpory a odpovídajících služeb.

Pro vyloučení pochybností dodáváme, že kontraktační povinnost v rámci zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu je podle § 19g EZ relevantní za této situace

„(1) Pokud zákazník, který nemá pro období účinnosti nařízení vlády o stanovení cen zajištěnu dodávku elektřiny nebo plynu, požádá obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu podle § 12a odst. 1, o zajištění dodávek elektřiny nebo plynu, je obchodník s elektřinou nebo obchodník s plynem povinen neprodleně sjednat se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu neurčitou za cenu a věcných podmínek stanovených vládou.

(2) Povinnost obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem sjednat smlouvu podle odstavce 1 se nevztahuje na dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům, na které se neuplatní cena stanovená vládou nebo s roční spotřebou plynu nad 630 MWh. Povinnost obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem sjednat smlouvu podle odstavce 1 se dále nevztahuje na dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům, kteří jsou vůči tomuto obchodníkovi s elektřinou nebo obchodníkovi s plynem v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku elektřiny nebo plynu nebo související služby.“

Kontraktační povinnost podle § 19g EZ se v první řadě neuplatní v případě, kdy dojde k ukončení činnosti stávajícího dodavatele a zákazník skončí v dodávce od dodavatele poslední instance. Kontraktační povinnost se však může uplatnit v případě, kdy zákazník hledá nového dodavatele poté, co chce nebo musí opustit dodávky od dodavatele poslední instance a např. s ním ostatní dodavatelé na trhu odmítají uzavřít smlouvu na dodávku nebo sdružené služby dodávky elektřiny.

V neposlední řadě platí s ohledem na § 3 odst. 5 Nařízení vlády o stanovení cen, že: „(5) Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona a jedná se o dodávku elektřiny, u které se cena za dodávku elektřiny podle odstavce 1 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví se cena za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny a částky 500 Kč/MWh.“


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more