Kvartál

Produkt již nelze sjednat

Stanovení ceny

Cena silové elektřiny se přímo odvíjí od velkoobchodních cen, za které je elektřina obchodována na Energetické burze Praha (PXE) a v příslušném časovém horizontu kopíruje vývoj těchto velkoobchodních cen.

Konečná cena kontinuálně oceňovaného produktu řady Kvartál je stanovena vždy nejpozději k dvacátému dni měsíce předcházejícího příslušně oceňovanému období, a to jako součin ceny základního produktu (např. D Standard, D Akumulace 8, apod.) a indexu tržní ceny pro oceňované období. Tento index vyjadřuje poměr mezi cenou, za kterou je elektřina v základním pásmu aktuálně obchodovaná na burze pro příslušné oceňované období (kvartální forwardová cena) a cenou základního pásma, na základě které byla kalkulována cena běžného základního produktu pro rok, ve kterém je oceňován příslušný kvartál.

Cena tarifních složek silové elektřiny, tzn. Vysoký tarif (VT) a Nízký tarif (NT), se stanoví dle vzorce Ct=I*T, kde Ct je cena příslušného tarifu, I je hodnota indexu tržní ceny a T je cena příslušné tarifní složky základního produktu.

Pevná měsíční cena elektřiny (měsíční paušál) není indexována, má po celý rok stejnou hodnotu jako v případě běžného ročního ceníku produktové řady COMFORT základního produktu.

Hodnota indexu tržní ceny pro příslušný kvartál se stanoví dle vzorce: I = PA / PR kde

  • PA - je aktuální tržní cena (v EUR) základního měsíčního či kvartálního pásma stanovená jako vážený průměr deseti po sobě jdoucích denních, burzou zveřejněných cen do devatenáctého dne měsíce předcházejícího období (měsíce), na které se cena stanovuje
  • PR - je referenční cena ročního pásma, ze které vychází cena základního produktu ročního ceníku. Výše referenční ceny je výsledkem nákupu elektřiny pro portfolio zákazníků užívajících běžný roční ceník. Referenční cena je stanovována samostatně pro každý kalendářní rok. V průběhu roku je kalkulováno vždy dvanáct měsíčních indexů.

Spotřeba v jednotlivých kvartálech je rozpočítána na základě typového diagramu dodávky (TDD).

  • Pro rok 2015 platí PR = 34,39 EUR/MWh.
  • Pro rok 2016 platí PR = 31,19 EUR/MWh.
  • Pro rok 2016 platí PR = 25,89 EUR/MWh.

Cenové indexy silové elektřiny produktové řady Kvartál

Rok Období Index
2017 1. 1. - 31. 3. 1,252
2016 1. 1. - 31. 3. 0,945
2016 1. 4. - 30. 6. 0,724
2016 1. 7. - 30. 9. 0,948
2016 1. 10. - 31. 12. 0,954