Připravíme za vás vše potřebné k získání dotace až 180 000 Kč

Při výměně starého kotle na tuhá paliva

VYŘÍDÍME ZA VÁS DOTACI Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A POMŮŽEME S VYŘÍZENÍM KOTLÍKOVÉ DOTACE

Připravíme žádost a nezbytné podklady pro získání kotlíkové dotace a/nebo dotace na výměnu zdroje vytápění z programu Nová zelená úsporám. V rámci programu Nová zelená úsporám vám navíc celou dotaci vyřídíme a vy se nemusíte téměř o nic starat. Navíc v případě nezískání dotace můžete od smlouvy o instalaci odstoupit.

Provedeme vás celým dotačním procesem a zpracujeme všechny potřebné dokumenty nezbytné pro získání dotace. Díky tomu se vyhnete frontám na úřadech a složitému papírování. Pokud by se stalo, že s námi poté z jakéhokoliv důvodu státní dotaci nezískáte, přestože na ni máte nárok, můžete od smlouvy o instalaci tepelného čerpadla od ČEZ odstoupit.

Dotace Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám, spravovaný Státním fondem životního prostředí, podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, efektivní využívání zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí především CO2.

Poskytované dotace výrazně zlepšují ekonomickou stránku pořízení tepelného čerpadla. Doba návratnosti se může pohybovat v rozmezí 5 až 10 let, a to i díky výraznému přispění dotací, které dokážou dobu návratnosti výrazně zkrátit.

V případě, že máte nově postavený rodinný dům nebo se rozhodujete mezi pořízením tepelného čerpadla a fotovoltaiky, je ideální tyto technologie spojit. Jen je potřeba, aby objekt byl zkolaudovaný a v PENB nebude uvedena fotovoltaická elektrárna.
Na tuto kombinaci lze získat dotaci až 203 000 Kč.

Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník stávajícího rodinného domu nebo stavebník či nabyvatel nového rodinného domu, ve kterém se bude měnit hlavní zdroj vytápění za některý z podporovaných opatření.

Objekt určený k bydlení

Nemovitost, ve které bude instalováno tepelné čerpadlo, musí být rodinný dům nebo rekreační objekt, který je užíván k trvalému bydlení.

Výměna hl. zdroje tepla

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla.

Bez již aktivní žádosti

Na váš dům nesmí být v době podání vypsaná jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Výše dotací z programu Nová zelená úsporám

Typ zdroje Výše podpory pro rodinný dům
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč

Ve vybraných krajích  Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském jsou dotační částky zvýšeny o 10 %.

Výše dotace je maximálně 50 % uznatelných nákladů. Uznatelnými náklady jsou kromě zdroje vytápění i veškeré práce, revize a jiné úkony s jeho instalací spojené.

Kotlíková dotace

Kotlíková dotace jako dotační program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla nyní vstupuje do nové fáze. Provoz zastaralých kotlů s emisní třídou 1 nebo 2 bude od 1. září 2024 zakázán a je tedy nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Čerpat kotlíkovou dotaci na pořízení tepelného čerpadla je možné pouze za předpokladu, že se nahrazuje kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN 303-5. Příjem žádostí bude probíhat od začátku roku 2022 přes krajské úřady.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro domácnosti s nižším ročním příjmem. Výše průměrného ročního čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány a u nezletilých dětí a studentů do 26 let se příjem počítá jako nulový. Osoby se starobním nebo invalidním důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok automaticky.


Kdo má na dotaci nárok?

Majitel nemovitosti

O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, ve které bude tepelné čerpadlo instalováno.

Objekt určený k bydlení

Nemovitost, ve které bude instalováno tepelné čerpadlo, musí být rodinný nebo bytový dům, bytová jednotka nebo trvale obývaný rekreační objekt.

Výměna hlavního zdroje tepla

Výměna kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje emisní požadavky.

Výše kotlíkových dotací


Typ zdroje Maximální výše dotace
Tepelné čerpadlo nejvýše však 180 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční) nejvýše však 130 000 Kč

Podpora je poskytována maximálně ve výši 95 % způsobilých výdajů (nejvýše však 180 000 Kč).

Za způsobilé výdaje jsou považovány instalace realizované od 1. 1. 2021.

Proces přípravy dokumentů a žádosti o dotaci

1. Příprava návrhu

Naši specialisté vám navrhnout tepelné čerpadlo na míru, které bude splňovat technické podmínky pro získání dotace a zároveň požadavky na komfortní a efektivní vytápění objektu.

2. Podpis smlouvy

Podepíšete smlouvu o poskytování služby společně s formuláři, které za vás připravíme.

3. Zpracování podkladů a příprava žádosti o dotaci

Provedeme vaši registraci do programu NZÚ, případně dodáme potřebné podklady pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci.

4. Vyplacení dotace

Po schválení dotace a následné instalaci dokončíme všechny potřebné úkony k vyplacení dotace na váš bankovní účet.

Chci začít s návrhem vlastního projektu.
Stačí vám na to jen 5 minut.

1. Stačí jen několik základních údajů

2. Obratem získáte nejvhodnější řešení

3. rovnou uvidíte i cenovou kalkulaci


POZOR NA PODVODNÉ REKLAMY!

Na internetu se množí falešné reklamy zneužívající známé logo a dobré jméno Skupiny ČEZ.

Pokud na takovou reklamu narazíte, buďte maximálně obezřetní. Nenaleťte podvodníkům.

Více informací