Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 


Etický kodex

Obchodníka ČEZ Prodej, a.s.

Preambule

ČEZ Prodej, a.s., jako největší obchodník s energiemi v České republice si je vědom své role, kterou hraje ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům, obchodním partnerům a dalším účastníkům trhu. S cílem nastavit transparentní férové a čestné podmínky a dále trh s energetickými službami kultivovat připravil ČEZ Prodej, a.s., tento etický kodex a zavazuje se, že se jeho ustanoveními budou jeho zaměstnanci řídit.

Tento etický kodex úzce vychází ze „Vzorového etického kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem“, který připravil Energetický regulační úřad a na některých místech pravidla chování obchodníka ještě zpřísňuje.

Etický kodex je souborem pravidel a postupů pro etické a profesionální jednání obchodníka se zákazníkem v postavení spotřebitele při zajišťování a poskytování dodávky elektřiny nebo plynu a souvisejících služeb včetně jednání vedoucího ke změně dodavatele elektřiny nebo plynu. V souvislosti se změnou dodavatele elektřiny nebo plynu obsahuje etický kodex rovněž základní pravidla a postupy jednání mezi obchodníky navzájem, pokud je takového jednání potřeba k realizaci práva zákazníka na změnu dodavatele elektřiny nebo plynu.

Cílem vydání etického kodexu je zvýšení informovanosti a ochrany zákazníků, zejména spotřebitelů, napomáhat jim porozumět povaze, ceně a obsahu poskytovaných služeb, jakož i podporovat prosazování korektních vztahů mezi obchodníkem a zákazníkem v postavení spotřebitele a zlepšení celkové úrovně obchodníky poskytovaných služeb.

Čl. I Základní ustanovení

Obchodník při výkonu licencované činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy, zejména energetický zákon a prováděcí právní předpisy vydané k jeho provedení, zákon o ochraně spotřebitele a ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem podle občanského zákoníku. Obchodník dále jedná v souladu s pravidly a postupy upravenými etickým kodexem.

Při výkonu své činnosti postupuje s odbornou péčí a počíná si tak, aby jeho jednání v právním styku se spotřebitelem bylo poctivé a v souladu se zásadou zákazu ujednání porušujících dobré mravy. Obchodník postupuje vždy tak, aby bylo respektováno právo zákazníka na změnu dodavatele.

Čl. II Základní etické principy jednání obchodníka ČEZ Prodej a.s., vůči spotřebitelům. Obchodník při svém jednání dodržuje zejména tato pravidla a postupy:

 1. jedná tak, aby nezneužíval svého postavení na trhu,
 2. poskytuje a nabízí spotřebiteli své služby kvalifikovaně, poctivě, profesionálně a přihlíží v nejvyšší možné míře k oprávněným zájmům zákazníka,
 3. s ohledem na postavení spotřebitele a jím vyjádřenou vůli dodržuje vůči ostatním obchodníkům s elektřinou či plynem vždy zásady čestné a poctivé konkurence a podnikatelské etiky,
 4. poskytuje při nabízení svých služeb pravdivé informace ve srozumitelně formulované podobě, aby byly snadno pochopitelné, a sděluje všechny podmínky smluvního vztahu ve srozumitelné a čitelné podobě; zejména spotřebitele upozorňuje na ujednání sankční povahy obsažené v návrhu smlouvy s předmětem dodávky elektřiny nebo plynu nebo připojených všeobecných obchodních podmínkách,
 5. na začátku osobního nebo telefonického jednání poskytuje spotřebiteli bez vyzvání pravdivé informace o účelu jeho kontaktování a informace jednoznačně umožňující identifikaci obchodníka, včetně uvedení jména a příjmení osoby jednající jeho jménem, účel kontaktování a identifikaci v dostupné míře poskytuje i při jiných formách komunikace (email, dopis, chat, online a další),
 6. u veškerých propagačních materiálů předávaných spotřebitelům (letáky, brožury a podobné dokumenty) sleduje, zda jsou v souladu se zásadou čestné, legální a pravdivé reklamy, přistupuje ke všem svým zákazníkům v postavení spotřebitele nestranně a neuplatňuje vůči nim neodůvodněná zvýhodnění,
 7. informuje písemně spotřebitele před podpisem smlouvy s předmětem dodávky elektřiny nebo plynu o skutečnosti, že jejím uzavřením dochází ke změně obchodníka s elektřinou nebo plynem, o výši zálohových plateb a o způsobu úhrady těchto zálohových plateb, o délce smluvního vztahu a ceně v jednotlivých fázích smlouvy, pokud dochází v průběhu smluvního vztahu k její změně,
 8. dohodnutým způsobem informuje spotřebitele o skutečnosti, zda se změna obchodníka uskutečnila; pokud ano, sdělí současně přesné datum zahájení dodávky elektřiny či plynu,
 9. odpovídá na všechny otázky spotřebitele přesně a srozumitelně a nezamlčuje žádné skutečnosti, které mají nebo mohou mít pro spotřebitele zásadní význam,
 10. ujišťuje se, zda spotřebitel všem sděleným skutečnostem a poskytnutým informacím zcela porozuměl a souhlasí s nimi,
 11. nenabízí výhody, jejichž poskytnutí nemůže zaručit,
 12. v případě poskytování zboží nebo jiných služeb nesouvisejících s licencovanou činností spotřebiteli řádně vysvětlí smysl a účel takového jednání,
 13. bere vždy ohled na nedostatek obchodních zkušeností spotřebitele a nezneužívá důvěry spotřebitele, jeho věku, nemoci, neporozumění či neznalosti problematiky dodávky elektřiny či plynu a souvisejících služeb,
 14. ponechává spotřebiteli jím vyžádaný nezbytný čas, aby mohl předané informace vyhodnotit, v případě, že jsou informace poskytnuty subjektem jednajícím oprávněně jménem obchodníka na základě smluvního ujednání, také si ověřit aktuálnost a platnost nabídky u obchodníka s elektřinou či plynem, a  svobodně se rozhodnout, zda na učiněnou nabídku přistoupí a využije svého práva na změnu dodavatele,
 15. neobtěžuje spotřebitele při nabízení svých služeb, jedná se spotřebitelem zdvořile, vstřícně a nečiní na něho nátlak,
 16. postupuje v procesu změny dodavatele tak, aby spotřebitele nevystavil riziku oprávněně uplatněných smluvních sankcí za předčasné ukončení právního vztahu se stávajícím obchodníkem nebo za jiné porušení smluvních podmínek a riziku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny či plynu; v tomto případě spotřebitele informuje o možnostech řádného ukončení právního vztahu se stávajícím dodavatelem s ohledem na existenci stávajících závazků spotřebitele,
 17. v procesu změny dodavatele nekomplikuje spotřebiteli jeho možnost vypovědět smlouvu dle energetického zákona, neomezuje termín pro podání výpovědi, pouze stanovuje dobu výpovědní lhůty v souladu s energetickým zákonem. Nevystavuje spotřebitele sankcím za odstoupení od smlouvy podle odstavce 2, 5 nebo za výpověď smlouvy podle odstavce 3 energetického zákona§ 11a,
 18. na vyžádání poskytuje spotřebiteli aktuálně platné a účinné všeobecné obchodní podmínky, ceník či jiné smluvní podmínky, kterými je spotřebitel vázán, pokud nejsou uveřejněny na www stránkách obchodníka,
 19. na vyžádání sděluje spotřebiteli podmínky ukončení právního vztahu s předmětem dodávky elektřiny nebo plynu a datum, k jakému by byl smluvní vztah ukončen bez hrozby sankce, kdyby se spotřebitel pro ukončení rozhodl; kromě případu právního vztahu uzavřeného na dobu neurčitou s výpovědní dobou, nebo v případě, že údaj o možném ukončení právního vztahu uvede obchodník na pravidelném vyúčtování,
 20. při sdělení nabídky na uzavření smlouvy na odběr elektřiny nebo plynu nepořizuje kopie dokumentů nebo záznamy údajů z nich bez výslovného souhlasu spotřebitele, nechává zákazníkovi k dispozici kompletní podepsanou smluvní dokumentaci,

Čl. III Základní pravidla jednání obchodníka ČEZ Prodej, a.s., vůči dalším účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem. Obchodník při svém jednání vůči jiným účastníkům trhu dodržuje zejména tato pravidla:

 1. nežádá u operátora trhu o pozastavení změny dodavatele, pokud nejsou splněny podmínky podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou či vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem,
 2. informuje v přiměřené lhůtě nového dodavatele o zániku právního vztahu s předmětem dodávky elektřiny nebo plynu, případně o důvodech dalšího trvání právního vztahu nebo jiného právního problému,
 3. nebrání v případě řádného ukončení právního vztahu s předmětem dodávky elektřiny nebo plynu průběhu a dokončení změny dodavatele; vždy respektuje právo spotřebitele na změnu dodavatele,
 4. při jednání s dalšími subjekty zachovává mlčenlivost o důvěrných skutečnostech, které se týkají spotřebitele a ostatních účastníků trhu s elektřinou či plynem, o nichž se během své činnosti dozvěděl; zajišťuje ochranu všech osobních údajů spotřebitele a nepřipouští jejich zneužití,
 5. při jednání se spotřebitelem a s dalšími subjekty nepoužívá zavádějící porovnání, neposkytuje nepravdivé informace o jiném obchodníkovi a jeho činnosti, a to přímo ani nepřímo, nezneužívá dobrého jména spojeného s obchodní firmou jiného obchodníka, nepředstavuje se a nejedná jeho jménem, nepoužívá označení či jiný symbol správního orgánu nebo jiného obchodníka s elektřinou či plynem, provozovatele distribuční soustavy ani jiných institucí vč. fiktivních,
 6. zajišťuje informovanost svých zaměstnanců a třetích osob při plnění pravidel a povinností stanovených tímto etickým kodexem,
 7. kontroluje jednání osob, které jednají jménem nebo na účet obchodníka a zajištuje, aby chování těchto osob při nabízení služeb obchodníka bylo minimálně v souladu s principy stanovenými tímto etickým kodexem a v souladu s právním řádem ČR.