Technické záležitosti

Vzhledem k probíhající liberalizaci evropského energetického trhu a pravidlům nastaveným evropskou legislativou fungují společnosti ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce od října 2016 úplně odděleně.

ČEZ Prodej pro vás nadále vyřeší všechny hlavní potřeby týkající se dodávky energií. Pouze s technickými požadavky souvisejícími s distribucí se prosím nově obracejte na společnost ČEZ Distribuce. Abychom šetřili váš čas a ulehčili vám orientaci v novém rozdělení naší zákaznické péče, uvádíme níže přehled požadavků, které pro vás nadále vyřeší ČEZ Prodej. Zároveň pro úplnost uvádíme i ty, se kterými se prosím nově obracejte na ČEZ Distribuci.

 • Uzavření smlouvy o připojení elektřiny v souvislosti s novým odběrem nebo změnou zákazníka v odběrném místě včetně předání souvisejících žádostí a doložení splnění technických podmínek připojení (např. revize elektrické instalace)
 • Změnu smlouvy o připojení v souvislosti se změnou sazby či změnou rezervovaného příkonu na odběrném místě
 • Zodpovězení dotazů týkajících se smlouvy o připojení
 • Nahlášení samoodečtu
 • Informace o časech spínání hromadného dálkového ovládání (HDO)
 • Zodpovězení dotazů ohledně předpokládaných termínů montáže či demontáže elektroměru
 • Informace související s plánovanou odstávkou dodávky elektrické energie (prostřednictvím aplikace ČEZ ON-LINE)
 • Přezkoušení a úřední ověření elektroměru

ČEZ Distribuci kontaktujte při řešení technický požadavků souvisejících s distribucí nebo při hlášení poruch:

 • Nahlášení přerušení dodávky elektrické energie (poruchy)
 • Požadavek na rozplombování nebo zaplombování elektroměru
 • Převzetí podkladů od cizího zařízení (přípojka, transformační stanice)
 • Dotazy na připojovací podmínky a na technické podmínky připojení (příloha smluvy vystavené na základě žádosti o připojení)
 • Dotazy na stav úpravy zařízení distribuční soustavy prováděné na základě smlouvy o smlouvě budoucí (termíny, oznamování změn a překážek v plnění smluvních podmínek připojení nebo v součinnosti nutné k připojení)
 • Změna podmínek připojení u dosud nepřipojeného odběrného
 • Dotaz na plánované odstávky dodávky elektrické energie
 • Objednání izolace vodičů při práci v jeho blízkosti
 • Požadavek na ořez stromoví v blízkosti vedení
 • Požadavek na vytýčení kabelového vedení v terénu
 • Vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci
 • Dotazy k majetkoprávním vztahům  
 • Vyjádření k činnosti v ochranném pásmu elektrického vedení
 • Sdělení k existenci elektrických sítí na pozemcích pro účely stavby
 • Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy
 • Dotazy na podmínky přeložky, na průběh přeložky
 • Změna domluveného termínu montéra
 • Nahlášení závady spínacího prvku
 • Požadavek na změnu časů spínání HDO
 • Reklamace časů spínání HDO
 • Smlouva o distribuci elektrické energie
 • Dotazy a registrace do Distribučního portálu dip.cezdistribuce.cz
 • Náhrada škody
 • Nahlášení neoprávněného odběru
 • Krátkodobé navýšení jističe

Bližší informace ohledně distribučních záležitostí najdete na www.cezdistribuce.cz.

Pro odběratele

Pro stavebníky