Zpět

Technické záležitosti

Vzhledem k probíhající liberalizaci evropského energetického trhu a pravidlům nastaveným evropskou legislativou fungují společnosti ČEZ Prodej a ČEZ Distribuce od října 2016 úplně odděleně.

ČEZ Prodej řeší všechny hlavní potřeby týkající se dodávky energií. Technické požadavky související s distribucí a hlášení poruch spadají do působnosti společnosti ČEZ Distribuce. Abychom vám ulehčili orientaci v novém rozdělení zákaznické péče, připravili jsme přehled požadavků, které společnosti řeší.

ČEZ Prodej pro vás i nadále zajistí

Kdy kontaktovat ČEZ Distribuci ?

 • Nahlášení přerušení dodávky elektrické energie (poruchy)
 • Převzetí podkladů od cizího zařízení (přípojka, transformační stanice)
 • Dotazy na připojovací podmínky a na technické podmínky připojení (příloha smlouvy vystavené na základě žádosti o připojení)
 • Dotazy na stav úpravy zařízení distribuční soustavy prováděné na základě smlouvy o smlouvě budoucí (termíny, oznamování změn a překážek v plnění smluvních podmínek připojení nebo v součinnosti nutné k připojení)
 • Změna podmínek připojení u dosud nepřipojeného odběrného místa
 • Dotaz na plánované odstávky dodávky elektrické energie
 • Objednání izolace vodičů při práci v jejich blízkosti
 • Požadavek na ořez stromoví v blízkosti vedení
 • Požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu
 • Vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci
 • Dotazy k majetkoprávním vztahům
 • Vyjádření k činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
 • Sdělení o existenci elektrických nebo komunikačních sítí na pozemcích pro účely stavby
 • Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy
 • Dotazy na podmínky přeložky a její průběh Změna domluveného termínu montéra
 • Nahlášení závady spínacího prvku
 • Požadavek na změnu časů spínání HDO
 • Reklamace časů spínání HDO
 • Smlouva o distribuci elektrické energie
 • Dotazy a registrace do Distribučního portálu dip.cezdistribuce.cz
 • Náhrada škody
 • Nahlášení neoprávněného odběru
 • Krátkodobé navýšení jističe

Bližší informace ohledně distribučních záležitostí najdete na www.cezdistribuce.cz.

Pomohly Vám uvedené informace?