Podpora Nejčastější otázky k vyúčtování

Nejčastější otázky k vyúčtování

Pro vystavení vyúčtování je zapotřebí, abychom od vašeho distributora dostali odečty stavu elektroměru nebo plynoměru. Jakmile odečty dostaneme, po jejich kontrole ihned probíhá zpracování a vystavení vyúčtování. Dále již probíhá tisk a odeslání dle Vašeho preferovaného způsobu zasílání.

Bez dodaných odečtů od distributora však nejsme schopni vyúčtování vystavit. Pokud jsme se s vyúčtováním opozdili, mohlo dojít na straně distributora například k posunutí termínu, kdy provádí pravidelný odečet. Přesný termín odečtu můžete zjistit u svého distributora.

Přibližně jednou za rok distributor provádí standardně fyzický odečet ve Vašem odběrném místě. V rámci vyúčtování se však můžete setkat s více druhy odečtu, například pokud si odečet nahlásíte sami nebo se distributor k odběrnému místu nedostal.

Typy odečtu ve vyúčtování:

  • Odečet distributorem = fyzicky provedený odečet distributorem
  • Odhad distributora = odečet provedený distributorem jako odhad
  • Odečet zákazníkem = samoodečet provedený Vámi
  • Korekce spotřeby = distributor provedl odečet s následnou opravou fakturovaného stavu

Přeplatek standardně odesíláme do data splatnosti uvedeném ve Vašem vyúčtování způsobem, jaký jste si zvolili.

Veškeré údaje k Vašemu přeplatku z vyúčtování najdete v osobním účtu  Můj ČEZ. Pokud nemáte ještě účet, zaregistrujte se zde.

Údaje pro platbu v případě nedoplatkového vyúčtování naleznete vždy na první straně vyúčtování v šedé části hned vedle výsledku vyúčtování. V případě platby převodem, zde najdete standardně číslo bankovního účtu, variabilní symbol a datum splatnosti, do kdy má k úhradě dojít. Pokud máte nastavené inkaso, peníze si z Vašeho účtu stáhneme sami, jen je zapotřebí mít nastavený dostatečný limit, aby platba proběhla v pořádku.

Pokud jste vyúčtování někde založili a potřebujete provést dodatečnou platbu, veškeré údaje k platbě také naleznete v MŮJ ČEZ.

Nedoplatek ve vyúčtování může být způsoben více důvody. Záleží například, za jaké období je vyúčtování vystaveno. Pokud například topíte elektřinou nebo plynem může se stát, že vyúčtování je vystaveno pouze za zimní období a zálohy tak nepokryly vyšší spotřebu v daných měsících oproti letním měsícům kdy je spotřeba nižší. Důvodem také může být zvýšená spotřeba nebo navýšení ceny v průběhu fakturačního období.

Do vyúčtování se snažíme zahrnout vždy všechny platby, které od Vás obdržíme. V některých situacích se však může stát, že chybí nějaká platba. Vždy záleží, za jaké fakturační období bylo vyúčtování vystaveno a kdy se platby od Vás reálně připsaly na náš účet.

V některých případech se také může stát, že distributor provedl odečty dřív a zálohy se splatností vyšší, než je datum provedení odečtu nejsou ve vyúčtování zahrnuty. V tomto případě je platba stále u nás a bude zúčtovaná v následujícím vyúčtování.

Pokud se stane, že stavy ve Vašem vyúčtování výrazně nesedí se stavy, které máte reálně na svém elektroměru/plynoměru, můžete požádat o opravu stavu. V MŮJ ČEZ jednoduše zadáte požadavek na opravu s dodáním fotografie Vašeho přístroje, případně můžete zavolat na naši zákaznickou linku.

Od 1. ledna 2008 je účinný Zákon č. 261/2007 Sb., O stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dále jen „Zákon“). Tímto Zákonem se zavádí daň ze zemního plynu.

Daň ze zemního plynu je podobně jako daň z přidané hodnoty hrazena za finální produkt, tj. konečnými odběrateli. Daň ze zemního plynu neplatí domácnosti, které plyn používají na vaření, ohřev vody nebo topení. Neplatí ji ani domovní kotelny dodávající teplo do bytů, případně je od daně ze zemního plynu osvobozeno společenství vlastníků nebo bytové družstvo, které plyn dodává domácnostem pro výrobu tepla.

Výše daňové sazby je stanovena zákonem a odvíjí se od účelu, za jakým je plyn dodáván. Správcem daně ze zemního plynu je Celní správa České republiky.

Zákon rozlišuje následující účely použití zemního plynu:

Zemní plyn pro výrobu tepla Zemní plyn pro stacionární motory, pro stroje používané při stavbách nebo pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty Zemní plyn pro pohon motorů (CNG) a pro jiné účely Zemní plyn pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách Zemní plyn pro konečného zákazníka osvobozený od daně na základě povolení Zemní plyn pro dodavatele zemního plynu dodaný bez daně na základě povolení Použití zemního plynu k jinému účelu než k jakému byl dodán

Doprovodné informace jsou standardně součástí vyúčtování, konkrétně v části C vyúčtování. V rámci této části najdete například informaci, jaké zdroje byly využity pro výrobu vaší elektřiny/plynu nebo nejdůležitější kontakty na státní informace. Pokud si nepřejete tuto část ve vyúčtování zobrazovat, stačí si u nás požádat o zúžené vyúčtování. 

 

VÝSLEDNÝ PALIVOVÝ MIX PRO ROK 2021

Úhelné elektrárny 35,84 % | Jaderné elektrárny 44,94 % | Plynové elektrárny 12,48 % | Obnovitelné zdroje energie 4,27 % | Druhotné energetické zdroje 0,01 % | Ostatní zdroje 2,46%

DOPADY VÝROBY ELEKTŘINY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí, včetně údajů o emisích, naleznete na www.cez.cz v sekci O společnosti.

MOŽNOSTI ZMĚNY OBCHODNÍKA

Svého dodavatele můžete změnit.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci můžete uplatnit při nesouhlasu s vyúčtováním či měřením spotřeby nebo tehdy, pokud se domníváte, že z naší strany došlo k pochybení. Můžete tak učinit 3 roky od data vystavení, a to na bezplatné Zákaznické lince 800 810 820, prostřednictvím formuláře na našich stránkách www.cez.cz/reklamace, v MŮJ ČEZ, osobně v našich pobočkách nebo poštou na adrese ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Reklamaci uplatněte co nejdříve a vždy uvádějte její důvod a své identifikační údaje. Pokud máte pocit, že jsme Vaši reklamaci řádně neposoudili, můžete se obrátit na ombudsmana ČEZ prostřednictvím formuláře umístěného na www.cez.cz/ombudsman nebo poštou na adresu ombudsman ČEZ, Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4.

Případné spory vyplývající ze smlouvy můžete řešit mimosoudně u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz

INFORMACE O TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva je sjednána na dobu určitou do dne 8. 5. 2025. Dne 9. 5. 2025 dojde k automatickému obnovení fixace.

KONTAKTY NA STÁTNÍ INSTITUCE

ERÚ - Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava  | adresa elektronické podatelny: podatelna@eru.cz telefon: 564 578 666 www.eru.cz

MPO -  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 | adresa elektronické podatelny: posta@mpo.cz telefon: 225 851 111 www.mpo.cz

KONTAKTY NA VYBRANÉ SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu - https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace-5724/

 

 

 

 

Pro pohodlnou platbu záloh můžete využít inkaso. Peníze si sami z Vašeho účtu stáhneme, stačí mít jen nastavený dostatečný limit pro platbu. Platbu záloh můžete také provádět trvalým příkazem ze svého účtu nebo přes SIPO.

Pravidelně jednou za rok Vám s vyúčtováním pošleme nový rozpis záloh na další období s jedenácti zálohami. V rámci dvanáctého měsíce je poté vystaveno vyúčtování, z tohoto důvodu nepožadujeme v daném měsíci hradit zálohu.

Pokud nedošlo k inkasování zálohové platby z Vašeho účtu, ověřte si nastavení povolení přímého inkasa.

Důvod, proč inkaso neproběhlo:

  • Máte nedostatečný limit pro platbu
  • Skončila doba platnosti povolení pro inkaso
  • Máte povolený pouze jeden vstup na Váš účet v měsíci
  • Máte povolené inkaso ve prospěch jiného účtu
  • A další…

Pokud Vám ještě nedorazilo vyúčtování, mohlo dojít například k posunutí termínu, kdy distributor provádí odečet. Pokud platíte trvalým příkazem, můžete standardně poslat další platbu se stejnými údaji jako doposud. Pokud zálohy hradíte inkasem nebo SIPO platbou můžete zavolat na naši zákaznickou linku, kde Vám sdělí údaje pro platbu. 

Zálohy si můžete pohodlně změnit on-line v MŮJ ČEZ, případně jednorázově bez registrace navštivte naši webovou samoobsluhu.

Potřebovali jste něco jiného?


Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more