Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS  konsolidované)

  Jednotky 2013 2014 2015 2016 2017
Instalovaný výkon MW 15 166 16 038 15 920 15 620 14 866
Výroba elektřiny (brutto) GWh 66 625 63 124 60 917 61 132 62 887
Prodej elektřiny GWh 36 511 35 139 37 933 37 475 37 036
Prodej tepla TJ 24 633 21 276 22 256 24 022 23 659
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 26 582 26 255 25 866 26 895 29 837
             
Provozní výnosy mil. Kč 216 731 201 751 210 167 203 744 201 906
EBITDA mil. Kč 81 994 72 498 65 104 58 082 53 921
EBIT mil. Kč 45 690 36 946 28 961 26 114 25 620
Zisk po zdanění mil. Kč 35 207 22 432 20 547 14 575 18 959
Zisk po zdanění - očištěný 1) mil. Kč 42 982 29 454 27 666 19 640 20 698
Zisk na akcii - základní 67,2 41,9 38,8 26,7 35,1
Dividenda na akcii 2) 40 40 40 33 33
             
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 25 118 20 095 13 482 11  226 12 623
Celkový dluh mil. Kč 199 216 184 134 157 494 167 816 152 169
Jaderná rezerva mil. Kč 43 827 47 302 50 121 55 503 61 616
             
Kapitálové investice (CAPEX) mil. Kč -43 586 -34 412 -31 494 -30 165 -29 135
Finanční investice 3) mil. Kč -948 -35 - -368 -5 070
Provozní cash flow mil. Kč 71 997 70 675 72 579 48 953 45 815
             
Počet emitovaných akcií v tisících 537 990 537 990 537 990 537 990 537 990

1) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy  které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku),

2) Výše v daném roce  vyplácená v roce následujícím,

3) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků.