ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA
Česká energetická agentura
Vinohradská 8 120 00 Praha 2, tel. 2421 7774, fax 2421 7701

Logo ČEAČeská energetická agentura je příspěvková organizace zřízená k 1. září 1995 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu. Jejím posláním je iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a k snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie. Jedním ze základních úkolů ČEA je i příprava, realizace a důsledné vyhodnocování státních programů finančních podpor pro zavádění energeticky úsporných zařízení a snižování negativních vlivů na životní prostředí, vznikajících při energetických procesech.

Úkolem České energetické agentury (ČEA) je podporovat činnosti vedoucí k naplňování státní energetické politiky v těchto oblastech:

  • zavádění energeticky úsporných zařízení
  • snižování negativních důsledků spotřeby energie na životní prostředí
  • vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie
  • širšího zavádění kombinované výroby elektrické energie a tepla - kogenerace ve zdrojích malých a středních výkonů včetně organizování,
  • odborného řízení a vyhodnocování státních programů k úsporám energie a vyššímu využívání obnovitelných druhotných zdrojů energie i rozvoje kombinované výroby elektrické energie a tepla.

Technicky i ekonomicky ověřené výsledky úspěšných projektů ČEA v co největší míře rozšiřuje tak, aby vznikl potřebný zájem u dalších investorů v této oblasti a bylo jim usnadněno rozhodování o způsobu realizace zamýšlených opatření.
V rámci své činnosti organizuje rovněž poradenství, propagaci, vzdělávání a osvětu pro odbornou i laickou veřejnost s orientací na možnosti energetických úspor. A to při všech energetických procesech od přeměn energie až po její konečnou spotřebu a dále rozvoj a využívání netradičních zdrojů energie, čímž příznivě působí na životní prostř edí.
Tyto činnosti zajišťuje především prostřednictvím Energetických Konzultačních a Informačních Středisek - EKIS, kde mohou zájemci bezplatně získat odborné a aktuální informace v dané oblasti.


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999