INES
Stupnice INES

V roce 1991 byla Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) zavedena stupnice INES (The International Nuclear Event Scale - Mezinárodní stupnice jaderných událostí). Důvodem byla potřeba pravdivého a srozumitelného informování veřejnosti o provozu jaderných elektráren.
INES dělí nehodové události zásadně na nehody (stupně 1, 2, 3), neohrožující okolí a vně lokality elektrárny nevyžadující žádná mimořádná opatření a na havárie (stupně 4, 5, 6, 7), vyžadující
v důsledku většího úniku radioaktivity do okolí opatření, obsažená v přijatých havarijních plánech. Každá účastnická země je povinná v přesně stanoveném termínu informovat koordinační centrum MAAE o každé nehodě a havárii. Absolutní většina hlášených událostí je pod stupněm 3. Havárie s účinkem na okolí (stupeň 4) jsou výjimečné a jako příklad možno uvést havárii na JE A-1 v Jaslovských Bohunicích (viz heslo Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice). Havárie stupně 5 byly dvě: na JE Windscale (Anglie) a JE Three Mile Island (USA) a havárie stupně 6 nebyla žádná. Největší havárií tak zůstává Černobylská havárie.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999