SIEVERT - JEDNOTKA EKVIVALENTNÍ DÁVKY
Sievert (podle švédského radiologa R. Sieverta, 1896 - 1966) je jednotkou soustavy SI pro ekvivalentní dávku. Je to jeden Joule (viz heslo Joule - jednotka energie) pohlcený v jednom kg látky, přičemž tato hodnota musí být ještě vynásobena bezrozměrným koeficientem (jakostním faktorem) charakterizujícím biologický účinek daného druhu radioaktivního záření na organickou látku.

 

Gama záření, elektrony 1
Neutrony, protony 10
Částice alfa, částice s více než jedním nábojem 20
Tab.1 : Hodnoty bezrozměrného koeficientu charakterizujícího účinek daného druhu radioaktivního záření

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999