PRAVĚK JADERNÉ FYZIKY

Již první průkopníci na poli radioaktivity se setkali i se skrytým nebezpečím, které nový jev přinášel. Becquerel nosil nějaký čas radioaktivní preparát v kapse, snad aby ho měl stále při ruce. Utrpěl od něj ošklivou popáleninu, která se dlouho nechtěla zhojit. Bylo zřejmé, že nově objevené záření dokáže ovlivnit lidskou tkáň. A tak se již roku 1901 konají první pokusy s léčebnými účinky radioaktivního záření.
Usilovné zkoumání přináší první ovoce. Před výzkumníky se začínají rýsovat některé základní vlastnosti radioaktivního záření. Jsou objeveny a pojmenovány částice alfa, tvořené jádry hélia, částice beta, tj. záporně nabité elektrony, a částice gama, elektromagnetické záření podobné záření rentgenovému.
Dánský vědec Niels Bohr vytváří názorný model stavby atomu, jak jsme si jej již stručně popsali. Hmota atomu je soustředěna v kladně nabitém jádru, okolo něhož obíhají záporně nabité elektrony.
Objevuje se i další nový pojem - izotop. Některé atomy stejného prvku mají sice stejné chemické vlastnosti, ale jinou hmotnost. Proto se při některých fyzikálních dějích mohou chovat jinak. Takové atomy pak nazýváme izotopy. Některé izotopy mají dokonce vlastní názvy. Tak například izotop vodíku H s hmotnostním číslem 2 (místo 1) se nazývá deuterium, izotop vodíku H s hmotnostním číslem 3 je tritium. Izotop deuterium je běžně obsažen ve vodě.

Třetí krok stranou - alchymisté 

Staří alchymisté věnovali své úsilí dosaženi dvou hlavních cílů. Tím prvým byl kámen mudrců či elixír života. zázračná materie, poskytující dokonce i nesmrtelnost, druhým pak ovládnuti transmutace prvků. Transmutace neboli přeměna znamenala v praxi návod na to, jak z levného a dostupného kovu vyrobit zlato. Ani jednoho cíle, alespoň pokud víme, dosaženo nebylo. Při hledáni transmutace naopak alchymističtí mistři mnoho zlata utopili v marných a často nesmyslných pokusech. Většinou končili v bídě, nemilosti svých pánů, mnozí ve vězeňské cele nebo i na popravišti.
A tak se zdálo jisté, že měnit prvky jeden na druhý prostě nelze.