ELEKTRICKÉ POLE
Elektrické pole je jednou z forem projevů hmoty a také dílčí forma elektromagnetického pole. Jedná se o silové pole, jehož základní vlastností je schopnost působit na elektrický náboj, který se v něm nachází, silou nezávislou na rychlosti náboje. Zdrojem elektrického pole může být elektrický náboj nebo časově proměnné magnetické pole. Základní charakteristikou elektrického pole je jeho napětí, které určuje sílu působící v daném bodě pole na elektrický náboj. Elektrické pole je matematicky popsáno rovnicemi Maxwella.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999