GRANULAČNÍ OHNIŠTĚ
V granulačním ohništi je teplota spalovacího procesu volena tak, že částečky shořelého paliva (popílek) se v proudu spalin sice natavují, ale rychle chladnou a granulují. Shromažďují se částečně ve výsypkách jednotlivých tahů kotle a v odlučovači popílku. Část jemného popílku však uniká se spalinami do ovzduší a tvoří škodlivé exhalace.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999