PLAZMA
Z fyzikálního hlediska plazma představují částice (atomy, molekuly, ionty, elektrony) bez pevné vzájemné vazby, z nichž alespoň některé mají elektrický náboj, přičemž v dostatečně velkém objemu je součet kladných a záporných elektrických nábojů nulový. Plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty a vzniká ionizací plynu a to například vysokou teplotou nebo elektrickým výbojem (bleskem nebo zářením laseru). Pohyb plazmy v elektromagnetickém poli studuje magnetohydrodynamika. Většina hmoty ve vesmíru je ve stavu plazmatu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999