PLYN
Plyn je, stejně jako kapalina, látka lišící se od pevných látek možností vzájemného volného posouvání molekul. S kapalinou má dále plyn společnou snadnou proměnlivost tvaru při stálém objemu, ale liší se od ní rozpínavostí a snadnou stlačitelností.
Ve fyzice se často používá pojem ideální plyn, tj. plyn složený z velkého počtu velmi malých kulovitých částic o stejné hmotnosti, dokonale pružných a hladkých, bez vzájemného působení, s výjimkou srážek. Ideální plyn se řídí stavovou rovnicí P.V = n.R.T (p - tlak, V - objem, n - látkové množství, R - plynová konstanta, T - termodynamická teplota). V reálném plynu se předpokládá vzájemné působení mezi molekulami.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999