STEJNOSMĚRNÝ MOTOR
Stejnosměrný motor je točivý elektrický stroj u něhož se přivádí stejnosměrný elektrický proud na komutátor i do vinutí statoru. Charakteristickou vlastností stejnosměrných strojů je, že motor odebírá z elektrické sítě pouze proud potřebný ke krytí mechanického zatížení.

Podle zapojení cívek statoru s cívkami rotoru rozeznáváme stejnosměrné motory: sériové, derivační (paralelní zapojení), kompaundní (část statorového vinutí zapojena do série, část paralelně) a motory s cizím buzením.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999