STEJNOSMĚRNÝ ELEKTRICKÝ PROUD
Stejnosměrný elektrický proud je skalární veličina charakterizovaná velikostí proudu
s jednoznačně určeným a neměnným směrem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999